واجب تر از نان شب

بازگشایی سهم سهم:برخی از دوستان سوالی را مطرح نموده اند مبنی بر اینکه “وقتی نمادی…
Spread چیست؟

دانشکده آموز بازار فارکس ، آیا می دانید speard چیست؟