واجب تر از نان شب

بازگشایی سهم سهم:برخی از دوستان سوالی را مطرح نموده اند مبنی بر اینکه “وقتی نمادی…
رسم خط روند

یکی از ساده ترین و در عین حال ارزشمندترین ابزار چارتیست ها رسم خط روند می…