الگوریتم وmptچیست

دانشکده اموزش بورس و ارز – واژهٔ الگوریتم از نام دانشمند ایرانی، محمد بن موسی خوارزمی…
بازارهای نوظهور

این کتاب به بررسی دقیق ارتباط بین نقدشوندگی بازار و عوامل تاثیرگذار بر آن نظیر…