الگوریتم وmptچیست

دانشکده اموزش بورس و ارز – واژهٔ الگوریتم از نام دانشمند ایرانی، محمد بن موسی خوارزمی…