وارن بافت به زبان ریاضی

برای سالیان دور ، سرمایه‌گذاران بسیاربی در تمام جهان سعی کرده‌اند تا روش سرمایه‌گذاری وارن…