ارزشیابی شرکت های کوچک :  امروزه با جهانی شدن بازارها، تحولات رقابتی، تقاضا برای منابع مالی…
الگوریتم وmptچیست

دانشکده اموزش بورس و ارز – واژهٔ الگوریتم از نام دانشمند ایرانی، محمد بن موسی خوارزمی…