logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

آموزش الیوت ویو به سبک رابرت ماینر

آموزش الیوت ویو به سبک رابرت ماینر
آموزش الیوت ویو به سبک رابرت ماینر

آموزش الیوت ویو به سبک رابرت ماینر از بابک چابک در حقیقت الیوت ویو یک پیش بینی است که هامیلتون بلتون این موضوع را تشریح کرد. اصل امواج الیوت توسط نلسون الیوت کشف گردید که میتوان بوسیله ان حرکت و برگشت امواج را تشخیص داد. الیوت در بررسی اطلاعات بازار سهام کشف کرد که تغییرات […]

آموزش الیوت ویو به سبک رابرت ماینر

آموزش الیوت ویو به سبک رابرت ماینر

آموزش الیوت ویو به سبک رابرت ماینر از بابک چابک
در حقیقت الیوت ویو یک پیش بینی است که هامیلتون بلتون این موضوع را تشریح کرد. اصل امواج الیوت توسط نلسون الیوت کشف گردید که میتوان بوسیله ان حرکت و برگشت امواج را تشخیص داد. الیوت در بررسی اطلاعات بازار سهام کشف کرد که تغییرات قیمت در بازار با ساختار خاصی انجام می گیرد که در واکنش های چرخشی یک اهنگ اصلی را دنبال می کند. از این کشف او سیستم های منطقی بررسی بازار را توسعه داد. الیوت 13 موج مجزا که در بازار سهام تکرار می شدند را ترسیم نمود. این امواج هیچ الزامی برای تکرار در زمان یا دامنه خاصی ندارند. او مسیر ها تعریف ترسیم و نام نهاد. او نشان داد که چگونه این ساختار ها با یکدیگر ارتباط دارند و چگونه ان ها در یک الگوی قابل پیش بینی بزرگتر با یکدیگ ارتباط و همین طور در مورد الگوی های بزرگتر و بزرگتر این رابطه را بیان نمود. بطور خلاصه اصل امواج یک مجموعه از مسیر ها و یک تفسیر از این فرم ها می باشد که این مسیر ها شبیه همه مسیر هایی است که تا به حال در حرکت بازار اتفاق افتاده است. نظریه الیوت تشکیل شده از یک سری قاعده تجربی که راهمایی برای تغییرات بازار می باشد الیوت مساله پیشگویی قیمت در بازار را مطرح نمود که اکنون بنام اصل امواج الیوت نامیده می شود.

بخش اول : مباحث اولیه و تحلیل امواج الیوت ویو

بخش اول قسمت 1 آموزش الیوت /65 مگابایت بخش اول قسمت 2 آموزش الیوت /47 مگابایت بخش اول قسمت 3 آموزش الیوت /35 مگابایت بخش اول قسمت 4 آموزش الیوت /66 مگابایت بخش اول قسمت 5 آموزش الیوت /53 مگابایت بخش اول قسمت 6 آموزش الیوت /51 مگابایت بخش اول قسمت 7 آموزش الیوت /37 مگابایت بخش اول قسمت 8 آموزش الیوت /40 مگابایت بخش اول قسمت 9 آموزش الیوت /49 مگابایت بخش اول قسمت 10 آموزش الیوت /38 مگابایت بخش اول قسمت 11 موزش الیوت /58 مگابایت بخش اول قسمت 12 آموزش الیوت /42 مگابایت بخش اول قسمت 13 آموزش الیوت /36 مگابایت بخش اول قسمت 14 آموزش الیوت /36 مگابایت بخش اول قسمت 15 آموزش الیوت /38 مگابایت بخش اول قسمت 16 آموزش الیوت /57 مگابایت دانلود بخش اول به طور کامل با حجم 751 مگابایت

بخش دوم :

تحلیل قیمت

بخش دوم قسمت 1 آموزش الیوت /49 مگابایت بخش دوم قسمت 2 آموزش الیوت /39 مگابایت بخش دوم قسمت 3 آموزش الیوت /40 مگابایت بخش دوم قسمت 4 آموزش الیوت /39 مگابایت بخش دوم قسمت 5 آموزش الیوت /47 مگابایت بخش دوم قسمت 6 آموزش الیوت /54 مگابایت بخش دوم قسمت 7 آموزش الیوت /34 مگابایت بخش دوم قسمت 8 آموزش الیوت /71 مگابایت بخش دوم قسمت 9 آموزش الیوت /30 مگابایت بخش دوم قسمت 10 آموزش الیوت /42 مگابایت بخش دوم قسمت 11 آموزش الیوت /66 مگابایت دانلود بخش دوم به طور کامل با حجم 500 مگابایت

بخش سوم :

اندیکاتور های ماینر

بخش سوم قسمت 1 آموزش الیوت /53 مگابایت بخش سوم قسمت 2 آموزش الیوت /41 مگابایت بخش سوم قسمت 3 آموزش الیوت /53 مگابایت بخش سوم قسمت 4 آموزش الیوت /73 مگابایت بخش سوم قسمت 5 آموزش الیوت /44 مگابایت بخش سوم قسمت 6 آموزش الیوت /53 مگابایت بخش سوم قسمت 7 آموزش الیوت /48 مگابایت بخش سوم قسمت 8 آموزش الیوت /49 مگابایت بخش سوم قسمت 9 آموزش الیوت /72 مگابایت دانلود بخش سوم به طور کامل با حجم 400 مگابایت

بخش چهارم :

استراتژی های رابرت ماینر

بخش چهارم قسمت 1 آموزش الیوت /56  مگابایت بخش چهارم قسمت 2 آموزش الیوت /58  مگابایت بخش چهارم قسمت 3 آموزش الیوت /53  مگابایت بخش چهارم قسمت 4 آموزش الیوت /42  مگابایت بخش چهارم قسمت 5 آموزش الیوت /43  مگابایت بخش چهارم قسمت 6 آموزش الیوت /74  مگابایت دانلود بخش چهارم به طور کامل با حجم 300 مگابایت

بخش پنجم :

پلن معاملاتی

بخش پنجم قسمت 1 آموزش الیوت /64 مگابایت بخش پنجم قسمت 2 آموزش الیوت /59 مگابایت بخش پنجم قسمت 3 آموزش الیوت /57 مگابایت دانلود بخش پنجم به طور کامل با حجم 170 مگابایت