fxf1com logo
liteforex

از بین بیش از 2000 مقاله فارکس و بورس جستجو کنید

fibo alpari eju excharge.ir

ارزش گذاری سهام عادی

هر دارایی اعم از مالی یا واقعی ارزشی دارد. عامل کلیدی برای موفقیت در سرمایهگذاری و مدیریت داراییها درک ارزش و منابع اثرگذار بر ارزش آن دارایی است. تمام داراییها را میتوان ارزشیابی کرد اما ارزشیابی بعضی داراییها ساده تر و بعضیپیچیده تر است.در این مقاله به چگونچه گی ارزش گذاری سهام آشنا میشوید.ارزش گذاری سهام عادی

   

مفهوم ارزش به این سادگی نیست که گروهی از افراد تصور می کنند.

ارزش هر دارایی به عوامل مختلفی مانند
فردی که ارزش گذاری برای او صورت می گیرد ،
نوعی ارزشی که باید اندازه گیری شود،
زمانی که براورد ارزش صورت می گیرد،
و هدف ارزش گذاری بستگی دارد.

ارزش یک مفهوم ایستا یا مشابه با مفاهیم دیگر نیست. ارزش هر دارایی به عوامل گوناگونی بستگی دارد که در زمان های مختلف ممکن است تغییر کند.

مفاهیم ارزش 

افراد اغلب ارزش را ان چیزی که می ارزد تعریف می کنند و در زمانی که می شنوند ارزش چیزی فراتر از این است شگفت زده می شوند. ارزش به شخصی که ارزیابی انرا انجام می دهد هدف ، زمانبندی و مجموعه از عومل دیگر بستگی دارد. در نتیجه مفاهیم مختلفی برای ارزش وجود دارد و بیان مفاهیم متخلف ان از اهمیت زیادی برخوردار است. برخی از مفاهیم ارزش در بازار سهام به شرح زیر است:

۱- ارزش اسمی

۲- ارزش دفتری یا ارزش ویژه

۳- ارزش انحلال ( جایگزینی )

۴- ارزش بازار

۵- ارزش ذاتی

ارزش اسمی :

ارزش اسمی هر سهم قیمتی است که روی برگه ان سهم نوشته می شود و هنگامی که شرکت برای اولین بار سهام عرضه می نماید به ان قیمت سهم خود را می فروشد و پس از ان این سهم در بازار معامله می گردد. ارزش اسمی برابر است با سرمایه شرکت ( که یکی از اقلام حقوق صاحبان سهام در ترازنامه است ) تقسیم بر تعداد سهام منتشره توسط شرکت. ارزش اسمی هر سهم در ایران غالبا معادل ۱۰۰۰ ريال است.