logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

آموزش الگوهای شمع ژاپنی (جلسه دوم)

آموزش الگوهای شمع ژاپنی (جلسه دوم)
آموزش الگوهای شمع ژاپنی (جلسه دوم)

* بدنه بزرگ در مقابل بدنه کوچک * در کل هر چه بدنه بزرگتر باشد فشار خرید بیشتر و هر چه بدنه کوچکتر باشد نشان میدهد این است که قدرت خرید و فروش زیادی وجود ندارد(مورد استثنا دوجی ها صف خرید و فروش می باشد)   اشکال دیگری از کندل استیک وجود دارند که به […]

* بدنه بزرگ در مقابل بدنه کوچک *099

در کل هر چه بدنه بزرگتر باشد فشار خرید بیشتر و هر چه بدنه کوچکتر باشد نشان میدهد این است که قدرت خرید و فروش زیادی وجود ندارد(مورد استثنا دوجی ها صف خرید و فروش می باشد)   اشکال دیگری از کندل استیک وجود دارند که به Marubozu معروف می باشد.... Marubozu به الگویی گویند که کندل استیک فاقد سایه باشد... 0991 شکل دیگری از کندل استیک ها دوجی ...Doji .... نام دارد دوجی به تنهایی نوعی سیگنال خنثی محسوب می شود. 0992

شمع بزرگ+دوجی

تا کنون بیان شد: 1- قانون شماره 1: شمع بزرگ نشان دهنده افزایش تقاضا و یا فشار فروش با قدرت بیشتر است... 2- قانون شماره 2: دوجی به تنهایی سیگنال خنثی است... حال تصور نمائید که یک دوجی بعد از یک شمع بزرگ بیاید.....در اینجا (در شکل زیر) شمع بزرگ نشان دهنده افزایش فشار خرید و دوجی بعد از آن نشان می دهد دیگر ((((فشار خرید= فشار فروش)))) و می توان به پایان یافتن روند صعودی فکر نمود..... 0993 تا کنون بیان شد: 1- قانون شماره 1: شمع بزرگ نشان دهنده افزایش تقاضا و یا فشار فروش با قدرت بیشتر است ... 2- قانون شماره 2: دوجی به تنهایی سیگنال خنثی است... 3- قانون شماره 3: دوجی بعد از شمع بزرگ کاهش قدرت خرید و یا فروش در قانون شماره 2 بیان شد که دوجی نشان از بی تصمیمی است حال اگر دوجی سایه بالا و پایین بسیار بلندی داشت نشان دهنده این است که بی تصمیمی به اوج خود رسیده و بازار در اوج بی تصمیمی است. 0994