logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

تأمین مالی شرکتها با استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی-صکوک

تأمین مالی شرکتها با استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی-صکوک
تأمین مالی شرکتها با استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی-صکوک

تأمین مالی شرکتها با استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی-صکوک تأمین مالی در حقیقت به مجموعه فرآیندهایی اتلاق می شود که جهت تأمین منایع مالی و سرمایه مورد نیاز براي انجام فعالیت هاي تجاري، خرید و یا سرمایه گذاري انجام می شود. روش هاي متفاوتی براي تأمین مالی فعالیت هاي تجاري وجود دارد که بانک […]

تأمین مالی شرکتها با استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی-صکوک
تأمین مالی در حقیقت به مجموعه فرآیندهایی اتلاق می شود که جهت تأمین منایع مالی و سرمایه مورد نیاز براي انجام فعالیت هاي تجاري، خرید و یا سرمایه گذاري انجام می شود. روش هاي متفاوتی براي تأمین مالی فعالیت هاي تجاري وجود دارد که بانک ها و مؤسسات مالی مختلف می توانند از آن ها براي تأمین مالی شرکت ها استفاده نمایند. یکی از پیش شرط هاي اساسی موفقیت در کسب و کار، دسترسی به منابع مالی کافی، مدیریت صحیح منابع مالی و استفاده بهینه از آنها است. روش هاي تأمین مالی به دو نوع کلی مبتنی بر بدهی 1 و مبتنی بر سرمایه 2 تقسیم می شود. براي تأمین مالی، شناخت دقیق منابع مالی و ویژگی هاي حاکم بر آ نها و هم چنین شناخت مصارف مالی مورد نیاز، ضرورت دارد. تأمین مالی به روش هاي مبتنی بر بدهی، به معناي اخذ وام از یک منبع خارج از شرکت و با موافقت صاحبان شرکت است، با این امید که پس از استحصال این منابع و انجام فعالیت مورد نظر، سود حاصل بیش از مقداري باشد که باید به عنوان بهره به وام دهندگان بازگردانده شود. از سوي دیگر، تأمین مالی مبتنی بر سرمایه، مستلزم واگذاري قسمتی از سود در مقابل دریافت سرمایه می باشد. در واقع در این روش، با استفاده از آوردة نقدي و غیرنقدي سهامداران و افزودن بر حجم حقوق صاحبان سهام در شرکت و یا پروژه، سرمایۀ مورد نیاز تأمین می شود. آوردة سهامداران در پیشبرد فعالیت هاي پروژه مصرف و سود حاصل نیز تماماً و در آینده،بین سهامداران توزیع می گردد.

از انواع روش هاي تأمین مالی مبتنی بر بدهی می توان به روش هاي زیر اشاره کرد:

انواع اوراق مشارکت تسهیلات بانکی انواع صکوك صندوق هاي تخصصی گواهی سپرده

روش هاي تأمین مالی مبتنی بر سرمایه نیز شامل انتشار انواع سهام (عادي و ممتاز) و افزایش سرمایه و سهام پروژه می شود. به علاوه روش هاي ترکیبی مختلفی نیز براي تأمین مالی وجود دارد که عبارتند از، انتشار اوراق مشارکت قابل ٣ و انتشار اوراق (MBS) تبدیل و صکوك قابل تبدیل و تامین مالی ساختار یافته از جمله انتشار اوراق مشارکت رهنی...

بخش دانلود
  • عنوان مقاله : تأمین مالی شرکتها با استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی
  • نویسنده : محمد مسعود غلامپور فرد
  • زبان مقاله : فارسی
  • تعداد صفحات :
  • نوع فایل : PDF
  • حجم فایل : 200 کیلوبایت

دانلود فایل