logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

منظور از عبارت «تبدیل ذخایر شرکت به سرمایه» چیست؟

منظور از عبارت «تبدیل ذخایر شرکت به سرمایه» چیست؟
منظور از عبارت «تبدیل ذخایر شرکت به سرمایه» چیست؟

منظور از «تبدیل ذخایر به سرمایه » چیست؟ تبدیل سود می‌توان سود انباشته و توزیع نشده شرکت را که در حساب ذخایر شرکت نگهداری می‌شود (به استثنای ذخایر ارزیابی مجدد سرمایه و ذخایر ارزیابی مجدد دارایی شرکت) با انتشار سهام جایزه به سرمایه سهمی تبدیل کرد. تبدیل ذخایر شرکت به سرمایه با رعایت کامل قوانین […]

منظور از «تبدیل ذخایر به سرمایه » چیست؟t3

تبدیل سود

می‌توان سود انباشته و توزیع نشده شرکت را که در حساب ذخایر شرکت نگهداری می‌شود (به استثنای ذخایر ارزیابی مجدد سرمایه و ذخایر ارزیابی مجدد دارایی شرکت) با انتشار سهام جایزه به سرمایه سهمی تبدیل کرد. تبدیل ذخایر شرکت به سرمایه با رعایت کامل قوانین و مقررات انجام می‌شود و اختیار آن با تصمیم‌گیرندگان شرکت است. سرمایه، در علم اقتصاد، عبارت است از حق یا علاقه صاحبان یک مؤسسه نسبت به دارایی مؤسسه مذکور. این مبلغ از کم کردن بدهی‌های مؤسسه از جمع دارایی آن بدست می‌آید. بعبارت دیگر پس از پرداخت تمام بدهی‌ها و تعهدات یک مؤسسه آنچه از دارایی باقی می‌ماند متعلق به صاحب یا صاحبان مؤسسه است.