logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

زیان و جبران سرمایه

زیان و جبران سرمایه
زیان و جبران سرمایه

عنوان کتاب : زیان و جبران سرمایه   اگر سهمي را با زيان 10 درصد بفروشيد براي جبران بايد در سهم ديگر باید 11.1 درصد سود نماييد…. اگر سهمي را با زيان 15 درصد بفروشيد براي جبران بايد در سهم ديگر باید 17.6 درصد سود نماييد…. اگر سهمي را با زيان 20 درصد بفروشيد براي […]

عنوان کتاب : زیان و جبران سرمایهزیان و جبران سرمایه

 
اگر سهمي را با زيان 10 درصد بفروشيد براي جبران بايد در سهم ديگر باید 11.1 درصد سود نماييد.... اگر سهمي را با زيان 15 درصد بفروشيد براي جبران بايد در سهم ديگر باید 17.6 درصد سود نماييد....
اگر سهمي را با زيان 20 درصد بفروشيد براي جبران بايد در سهم ديگر باید 25 درصد سود نماييد.... اگر سهمي را با زيان 25 درصد بفروشيد براي جبران بايد در سهم ديگر باید 33 درصد سىود نماييد....
اگر سهمي را با زيان 30 درصد بفروشيد براي جبران بايد در سهم ديگر باید 42 درصد سود نماييد.... اگر سهمي را با زيان 35 درصد بفروشيد براي جبران بايد در سهم ديگر بايد 53.8 درصد سود نماييد....
اگر سهمي را با زيان 40 درصد بفروشيد براي جبران بايد در سهم ديگر بايد 66.6 درصد سود نماييد.... اگر سهمي را با زيان 45 درصد بفروشيد براي جبران بايد در سهم ديگر بايد 81.8 درصد سود نماييد....
اگر سهمي را با زيان 50 درصد بفروشيد براي جبران بايد در سهم ديگر بايد 100 درصد سود نماييد.... اگر سهمي را با زيان 55 درصد بفروشيد براي جبران بايد در سهم ديگر بايد 122.2 درصد سود نماييد....
اگر سهمي را با زيان 60 درصد بفروشيد براي جبران بايد در سهم ديگر بايد 150 درصد سود نماييد... اگر سهمي را با زيان 65 درصد بفروشيد براي جبران بايد در سهم ديگر باید 185.7 درصد سود نماييد....
اگر سهمي را با زيان 70 درصد بفروشيد براي جبران بايد در سهم ديگر باید 233.3 درصد سود نماييد.... اگر سهمي را با زيان 75 درصد بفروشيد براي جبران بايد در سهم ديگر باید 300 درصد سود نماييد....
اگر سهمي را با زيان 80 درصد بفروشيد براي جبران بايد در سهم ديگر باید 400 درص سود نماييد.... اگر سهمي را با زيان 85 درصد بفروشيد براي جبران بايد در سهم ديگر باید 566.6 درصد سود نماييد....
اگر سهمي را با زيان 90 درصد بفروشيد براي جبران بايد در سهم ديگر باید 900 درصد سود نماييد.... اگر سهمي را با زيان 95 درصد بفروشيد براي جبران بايد در سهم ديگر باید 1900 درصد سود نماييد....
اگر سهمي را با زيان 99 درصد بفروشيد براي جبران بايد در سهم ديگر باید 9900 درصد سود نماييد....

بخش دانلود
  • عنوان مقاله : زیان و جبران سرمایه
  • زبان مقاله : فارسی
  • تعداد صفحات : 1
  • نوع فایل : PDF
  • حجم فایل : 122کیلوبایت

لینک دانلود