logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

يک روش فوق کارامد و موثر برای خرید یا فروش یک نماد

يک روش فوق کارامد و موثر برای خرید یا فروش یک نماد
يک روش فوق کارامد و موثر برای خرید یا فروش یک نماد

معامله نماد در بین ساعات معاملاتی زمانهایی که معامله روی نمادانجام نمیگردد به باکس عرضه وتقاضا نگاه کنید ببینید معامله بیشتر در قیمت فروشنده است یا نه خریدار؟ اگر معامله درقیمت های فروشنده بود سهم رشدمیکند و اگردر قیمت های خریدار سهم افت میکند. نکته مهم این موضوع زمان وقفه بین معاملات است که در […]

معامله نماد
در بین ساعات معاملاتی زمانهایی که معامله روی نمادانجام نمیگرt1دد به باکس عرضه وتقاضا نگاه کنید ببینید معامله بیشتر در قیمت فروشنده است یا نه خریدار؟ اگر معامله درقیمت های فروشنده بود سهم رشدمیکند و اگردر قیمت های خریدار سهم افت میکند. نکته مهم این موضوع زمان وقفه بین معاملات است که در واقع تعیین کننده است زیرا هر کدام از فروشنده ویا خریدار با توجه به اخباری که از آینده سهم دارند و یا شناختی که ارزش سهم دارد حاضراست در این زمان قیمت گذاری کند. سه راه برای رسیدن به معرفت وجود دارد.
اولی تفکر است که بهترین راه است.
دومی تقلید است که آسانترین است
و سومی تجربه که تلخ ترین است.