logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

کاربرد مدل ارزیابی فازی ترکیبی در ارزیابی ریسکهای مالی

کاربرد مدل ارزیابی فازی ترکیبی در ارزیابی ریسکهای مالی
کاربرد مدل ارزیابی فازی ترکیبی در ارزیابی ریسکهای مالی

این مقاله سعی دارد از تئوری های ریاضیاتی فازی به عنوان مبنایی برای ایجاد شاخص های کیفی که رنج غیر شفاف دارند برای رسیدن به ریسکی که از طریق ریاضیات فازی کمی شده استفاده کند.   چکیده کاربرد مدل ارزیابی فازی ترکیبی در ارزیابی ریسک مالی ریسک مالی بیانگر ریسک عملیاتی سازمان در فعالیت های […]

این مقاله سعی دارد از تئوری های ریاضیاتی فازی به عنوان مبنایی برای ایجاد شاخص های کیفی که رنج غیر شفاف دارند برای رسیدن به ریسکی که از طریق ریاضیات فازی کمی شده استفاده کند.

z7

  چکیده
کاربرد مدل ارزیابی فازی ترکیبی در ارزیابی ریسک مالی
ریسک مالی بیانگر ریسک عملیاتی سازمان در فعالیت های مالی است. احتمال این مسئله است که نتیجه فعالیت های مالی از هدف مورد نظر فاصله بگیرد. مسئله مهم این است که بدانیم سازمان چه مقدار ریسک مالی را میتوان تحمل کند. بدون اینکه ریسک مالی را به بحران های مالی تبدیل شوند. بنابراین وقتی یک شرکت را اداره می کنیم شناخت و ارزیابی ریسک های مالی می توانند را به بحران های مالی تبدیل شوند. بنابراین وقتی یک شرکت را اداره می کنیم شناخت و ارزیابی ریسک های مالی می توانند مهم ترین مسئله باشند. مقاله سیستم شاخص ریسک های مالی را ایجاد کرده است. ارزیابی ریسک های مالی با استفاده از مدل ارزیابی مجازی ترکیبی امکان پذیر می شود. این روش جایگزین روشهای قبلی می شود که بیشترین تمرکزشان بر شاخص های کمی بود و صحت این روش از روش های قبلی بهتر است. به علاوه این روش می تواند بر اساس سیستم شاخص و وزن ها تنظیم شده تا با صنعت های مختلف منطبق شود. و بنابراین قابل تعمیم است.
روش فازی ترکیبی ریسک های مالی را محاسبه می کند
مدل های قبلی ارزیابی ریسک های مالی شامل ارزیابی تک متغییره. ارزیابی مدل خطی چند متغییره. ارزیابی مدل احتمال و از این قبیل می شود. بیشتر روش های قبلی بر مبنای شاخص های کمی بنا شده اند و به ندرت از شاخص های کیفی استفاده شده است. مدیریت سازمانی جدید بر شاخص های کیفی از قبیل همگرایی افراد توانایی رهبر قابلیت جامع کار مندان و غیره اهمیت بیشتری می دهد. اگر استفاده از شاخص های کیفی از قلم بیافتد. تصمیم گیری جامع نخواهد بود.

بخش دانلود
  • عنوان مقاله : کاربرد مدل ارزیابی فازی ترکیبی در ارزیابی ریسکهای مالی
  • نویسنده : مصطفی امانی
  • زبان مقاله : فارسی
  • تعداد صفحات : 11
  • نوع فایل : PDF
  • حجم فایل : 967کیلوبایت

لینک دانلود