logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

تحلیل ارتباط بین نسبت های مالی و نسبت قیمت به درآمد P/E

تحلیل ارتباط بین نسبت های مالی و نسبت قیمت به درآمد P/E
تحلیل ارتباط بین نسبت های مالی و نسبت قیمت به درآمد P/E

  درین پژوهش متغیرهای نسبت های مالی و P/E سهام شرکت های بورس مورد بررسی قرار گرفته است و به تبیین رابطه دربین نسبت های مالی و P/E پرداخته است . درین تحقیق , جامعه آماری دربرگیرنده موسسه ها پذیرفته شده در بورس سندها بهادار تهران است . کمپانی برتر پذیرفته شده در بورس سندها […]

تحلیل ارتباط بین نسبت های مالی و نسبت قیمت به درآمد P/E   درین پژوهش متغیرهای نسبت های مالی و P/E سهام شرکت های بورس مورد بررسی قرار گرفته است و به تبیین رابطه دربین نسبت های مالی و P/E پرداخته است . درین تحقیق , جامعه آماری دربرگیرنده موسسه ها پذیرفته شده در بورس سندها بهادار تهران است . کمپانی برتر پذیرفته شده در بورس سندها بهادار تهران را با به کار گیری از طریق قربالی و آن گاه با به کارگیری از جدول مورگان تعداد مثال را معین کرده و با به کار گیری از طریق مثال گیری تصادفی بی آلایش مثال آماری معین می‌شود . ابزار تجربه و چک , اشکال آزمونهای آماری و ضرایب یک صدایی , رابطه ها متغیرها مورد بررسی قرار گرفته اند . برای بررسی فرض ها از ضریب وحدت پیرسون و رگرسیون مصرف شده شده‌است . مبتنی بر نتیجه ها این پژوهش و داده های آن می توان حاصل کلی پژوهش را مورد بررسی قرار اعطا کرد . از در بین نسبتهای مالی چهار نسبت روان , نسبت گردش اکانت های دریافتنی , نسبت گردش موجودی مال و نسبت گردش میزان دارایی ها رابطه مضمون‌ داری موجود هست .     تحلیل ارتباط بین نسبت های مالی و نسبت قیمت به درآمد P/E   هدف ها تحقیق : انگیزه حساس : ــ تبیین رابطه بین نسبتهای مالی و نسبت P/E در بورس اسناد بهادار تهران هدف ها فرعی : ــ تببین رابطه فی مابین نسبت روان و نسبت P/E ــ تببین رابطه در بین نسبت آنی و نسبت P/E ــ تببین رابطه بین نسبت گردش اکانت های دریافتنی و نسبت P/E ــ تببین رابطه در بین نسبت گردش موجودی محصول و نسبت P/E ــ تببین رابطه فی مابین نسبت راندمان فروش و نسبت P/E ــ تببین رابطه دربین نسبت گردش بودجه ها و نسبت P/E ــ تببین رابطه بین نسبت تعداد دفعات پرداخت سود و نسبت P/E ــ تببین رابطه در بین نسبت راندمان میزان دارایی ها و نسبت P/E ــ تببین رابطه در میان نسبت راندمان حقوق و دستمزد صاحبان سهام معمولی نسبت P/E ــ تببین رابطه بین نسبت پرداخت سود سهام نسبت P/E ــ تببین رابطه بین نسبت بدهی به کل میزان دارایی ها و نسبت P/E پیشینه تحقیق : اندرسون و بروکز ( ٢٠٠٥ ) , در تحقیق خویش به عنوان ( تجزیه نسبت بها به درآمد ( به برسی رابطه مقدار کمپانی , دسته صنعت و سال مورد بررسی با نسبت ارزش به درآمد پرداختند . ( بازگشت شود به تصویر ورقه ) نتیجه ها تجزیه وتحلیل : تجزیه و چک فرضیه اولیه فرضیه اولیه پژوهش حاضر به این صورت است که : میان نسبت سرازیر و نسبت P/E ارتباط مفهوم داری موجود است . ( رجوع و برگشت شود به تصویر کاغذ ) تجزیه و محاسبه فرضیه پنجم فرضیه پنجم پژوهش حاضر به‌این صورت است که میان نسبت راندمان فروش و نسبت P/E ارتباط مفهوم داری موجود است .