اندیکاتور های MTF

فرمت اندیکاتور : MQL5ابزار تحلیلی برای بررسی بازار #define EXPERT_MAGIC 1234502 //--- #include <Trade\Trade.mqh> #include…