نام نرم افزار : esignal حجم :   75&16&49         .    …