logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

توسعه ابزارهای مالی در گسترش بازار

توسعه ابزارهای مالی در گسترش بازار
توسعه ابزارهای مالی در گسترش بازار

بسط ابزارهای مالی در توسعه و گسترش بازار به موازات تغییر‌و تحول در قانون ها , ابزارهای جدیدی هم در برخورد به تغییرات اقتصاد کلان و ضوابط جان دار و نو به‌وجود آمده اند . اکثر اوقات این ابزارها نیز ریسک بازار را توزیع دوباره کردند و نیز منجر انسجام بیشتر بازار با ترک تمایزات […]

توسعه ابزارهای مالی در گسترش بازار بسط ابزارهای مالی در توسعه و گسترش بازار به موازات تغییر‌و تحول در قانون ها , ابزارهای جدیدی هم در برخورد به تغییرات اقتصاد کلان و ضوابط جان دار و نو به‌وجود آمده اند . اکثر اوقات این ابزارها نیز ریسک بازار را توزیع دوباره کردند و نیز منجر انسجام بیشتر بازار با ترک تمایزات دربین فعالیتهای بانکی و بازار بورس یا این که با اذن دادن به وام گیرندگان میشوند و دسترسی به بازار را ممکن میسازند . برای آشنایی بسط ابزارهای مالی , خوبتر است سپرده گذاری و اشکال قسمت بندی ورقه ها بهادار بطور اختصار شرح داده شود : سپرده گذاری عبارت است از : به تعویق پرتاب کردن مصرف وجوه فعلا , به آرزو اخذ عایدات بیشتر در آتی سرمایه گذاریها به دو جور اکثر تقسیم می شود : 1 . سرمایه گذاریهای فیزیکی : این سرمایه‌گذاریها عبارت است از اجرای پروژه و طرحهای صنعتی که سبب به تولید میزان دارایی فیزیکی ملموسی شود . 2 . سپرده گذاری مالی : این گونه سرمایه‌گذاری عبارتست از صرف پول برای خرید ورقه ها بهادار , نظیر : ورقه ها قرضه , سهام ممتاز و غیره که می توان بعنوان سپرده گذاری بی واسطه طبقه بندی کرده , آن را به سندها بهادار غیرقابل خرید و فروش و ورقه ها بهادار قابل داد و ستد طبقه بندی کرد . ورقه ها بهادار غیرقابل داد و ستد را نمیتوان در بازار خرید و فروش کرد و قابلیت و امکان تبدیل آن ها به وجه عیب گیری کم است که دراین باره می توان از سپرده های پس انداز اسم پیروزی . اسناد بهادار قابل داد و ستد براحتی در بازار خرید و فروش میگردند و سرعت تبدیل به نقدینگی آن ها فراوان است . این سندها بهادار به اعتبار دیگر , به دو مجموعه بخش اعظم : سندها بهادار بازار پول و سندها بهادار بازار سرمایه , طبقه بندی میگردند . سندها بهادار در بازار پول مشتمل بر : الف - اوراق خزانه ب - مدرک سپرده ج - پذیره های بانکی د - ورقه ها تجاری ه - وام وجوه فدرال خ - وام های دلار اروپایی ز - قراردادهای بازخرید       سندها یاد شده دارنده یکسری خصوصیت میباشند : 1 . نقدینگی بالا 2 . سررسید کوتاه زمان تا 270 روز 3 . خطر ذیل عدم پرداخت 4 . فاقد کوپن می‌باشند و با کسر فروخته میگردند , بعبارت دیگر در طول موردنیاز وجه عیب گیری می توان آنان را تنزیل کرد . ابزارهای بازار سرمایه : اعم از ابزارهای این بازار که از دسته بلندمدت است , از ورقه ها سهام ( سهام معمولی , سهام ممتاز ) و ورقه ها بهادار با درآمد اثبات می‌توان اسم پیروزی . بطور کلی نمودار ( شماره 1 ) را می توان برای ابزار مالی ارائه بخشید : به این ترتیب دقت به گستردگی این ابزارها , که اینک در بیشتر بورسهای اکثر دنیا در درحال حاضر داد و ستد می‌باشند , موجبات گستردگی بازار سرمایه کشورها می گردند و شرکت های نیازمند از رویکرد بازارهای نخستین و ثانویه نیازهای مالی خویش را تامین نمایند . فیض گیری با دقت به معرفی ابزارها در‌این مقاله از آنجاییکه تعداد محدودی از این ابزارها در بازار سرمایه کشور‌ایران اینک مورد به کار گیری قرار می‌گیرد بایستی ذکر کرد که پیچیدگی ابزار مالی به خودی خویش واقعه نمی افتد . این پیچیدگی نتایج پیچ وتاب موقعیت اجتماعی است . پباده سازی ابزارهای پیچیده به خواسته رفع نواقص ابزارهای نخستین است . ابزارهای نو سپرده گذاری حق تعیین می دهند , خطر را کم می نمایند , در فیض , قابلیت جمع آوری و تجهیز نهایی خطرها باقیمانده پس انداز در جهت سپرده گذاری مهیا می شود , میعان بازار ارتقا مییابد , عمق و تلاش بازار و قابلیت توسعه شرکت کردن مردمان مهیا میگردد و میزان بازار توسعه و گسترش می‌یابد .