logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

فرهنگ لغات تخصصی بازار ارز حرف P

فرهنگ لغات تخصصی بازار ارز حرف P
فرهنگ لغات تخصصی بازار ارز حرف P

  حرف P     Package Deal معامله يک جا،قرارداد کلی دستوری برای انجام تعدادی معامله به طور همزمان به طوری که اگر يکی از آنها انجام نشود ،ساير معاملات هم صورت نپذيرد معامله گری که مايل است يک استراتژی خريد-فروش همزمان راانجام دهد با استفاده از اين روش کاملآ مطمئن است که اگر يکی […]

 

forex glossary
حرف P
   
Package Deal

معامله يک جا،قرارداد کلی

دستوری برای انجام تعدادی معامله به طور همزمان به طوری که اگر يکی از آنها انجام نشود ،ساير معاملات هم صورت نپذيرد

معامله گری که مايل است يک استراتژی خريد-فروش همزمان راانجام دهد با استفاده از اين روش کاملآ مطمئن است که اگر يکی ازاين دو معامله به هر دليلی امکان پذير نباشد،معامله ديگر هم انجام نخواهد شد

Par

الف-ارزش اسمي اوراق بهادار و اسناد مالي

ب-قيمت رسمي يک ارز

Parities

برابری-ارزش یک ارز بر حسب ارزی ديگر

Parity

برابری-نرخ های رسمی ارز بر حسب واحد پول قراردادی إس دی آر يا بر حسب ارز ديگری که به عنوان استاندارد نرخ گذاری پذيرفته شده است.بسياری از ارزها برحسب دلار نرخ گذاری شده اند

Participation Rate

ميزان مشارکت-بخش فعال و شرکت کننده در نيروي کار يک اقتصاد

ميزان مشارکت در تعيين تعداد نفوس مشغول به کار،مايل به کار و افرادي که فعالانه در جستجوي کار هستند،اهميت بسزائي دارد.کساني که هيچ تمايلي به کار کردن ندارند جزئي از ميزان مشارکت به حساب نمي آيند

payroll

الف-کل مبلغی که به کارکنان يک شرکت در فواصل زمانی معين پرداخت می شود

ب-فهرست اسامی کارکنان به همراه اطلاعات مربوط به حقوق ماهانه،دستمزد،پاداش وپرداختي خالص پس از کسر وجوهات مقرره کارکنان مزبور

Pegging

تثبيت قيمت اوراق بهادار و ارز-روشي است براي با ثبات کردن پول که در آن يک کشوربا ثابت نگه داشتن نرخ تبديل ارز بين واحد پول خود و واحد پول کشوري ديگرسعي ميکند به اين هدف دست يابد

Pending Home Sales Index

شاخص فروش خانه به صورت قولنامه-اين شاخص در مورد خانه های چند سال ساخت است نه خانه های نوساز.معامله چهار تا شش هفته پس از قرارداد قولنامه، انجام می پذيرد

Pending Order

دستور مشروط

دستور انجام معامله در صورتی که قيمت بازار به آن حدی برسد که معامله گر تعيين کرده است.چهار نوع دستور مشروط وجود دارد که عبارتند از

Buy Stop

Sell Stop

Buy Limit

Sell Limit

Performance

عملکرد،کارکرد،بازده-نتايج فعاليت های يک سازمان يا يک سرمايه گذاری در مدت زمانی معين

Permitted Currency

ارز مجاز ارزی که براحتی قابل تسعير باشد به عبارت ديگر ارزی که قوانين و مقررات کشور مربوطه امکان تبديل آن را به ديگر ارزهای عمده جهان فراهم می آورد.چنين ارزی می تواند در يک بازار ارزی فعال و تسويه پذير با ديگر ارزها مبادله شود

Personal Consumption Expenditure

هزينه مصرفي خصوصي،هزينه بابت مصارف شخصي-آن بخش از درآمد شخصي در اختيار و قابل مصرف (درآمد شخصي منهاي ماليات مربوطه) که براي تهيه کالاي مصرفي خرج شده وشامل کالاهاي مصرفي نيمه بي دوام و بي دوام است

Personal Consumption Expenditure ( PCE ) - United States

هزينه مصارف شخصی-از شاخص های اقتصادی امريکا

هزينه ای که مصرف کنندگان ماهانه برای کالاهای بادوام وکالاها و خدمات مصرفی می پردازند

Pip

کمترين ميزان تغيير قيمت جفت ارزی -اين مقدار در واقع تغيير کم ارزش ترين رقم در قيمت يک جفت ارزی است به طور مثال اگر قيمت يک جفت ارزی از 1.3235به 1.3236 برسد يک پيپ افزايش قيمت داشته است

Pips

کمترین میزان تغییرات یک ارز که د ربازارهای بازار ارز تغییرات نرخها با آن سنجیده می شود .برای بیشتر ارزها یک ده هزارم نرخ تبدیل است مثلاً اگر قيمت يک جفت ارزی از 1.2863 به 1.2850 برسد 13 pips کاهش قيمت داشته است.

Platform

سکوی معاملات

در بازار های بين المللی امروزی که از اينترنت و وسائل مخابراتی مدرن بهره می جويد سکوی معامله يک مکان فيزيکی نیست که در آن خريداران و فروشندگان برای انجام معامله با يکديگر گرد هم آيند بلکه مکانی مجازی در شبکه اينترنت است که کليه اطلاعات و امکانات لازم برای خريد و فروش رادر اختيار معامله گران قرار می دهد

PMI

purchasing managers' index

شاخص مديران خريد

PMI New Zealand

اين سرواژه اگر برای امريکا يا کشورهای ناحيه يورو بکار رود به معنای شاخص مديران خريد است اما در مورد نيوزلند معنای آن متفاوت است و به مفهوم شاخص عملکرد توليد است و سرواژۀ عبارت Performance of Manufacturing Index میباشد

Point

واحد

الف-تغييرات نرخ ارز معمولا بر حسب واحد است که برابر است بايک صدم درصد يا يک ده هزارم نرخ نقدی يانرخ روز بازار

ب-يک درصد تغيير نرخ بهره را يک واحد گويند.مثلاً وقتی نرخ بهره از %8 به %10 برسد،نرخ بهره 2 واحد افزايش يافته است

ج- حداقل نوسان قيمت

Political Risk

ريسک سياسی-احتمال به خطر افتادن سرمايه گذاری معامله گران دراثر تغيير خط مشی های دولت

Position

معامله

خريد و فروش اوراق بهادار به منظور کسب سوداز تفاوت موجود بين قيمت خريد و قيمت فروش

از آنجا که در بازار بازار ارز فقط ارز خريد و فروش می شود،اين واژه به معنای خريد و فروش جفت ارزی است که به طور اختصار می توان آن را معامله ناميد

Position - Long

معامله خريد-خريد يک جفت ارزی با اين پيش بينی که قيمت افزايش می يابد و می توان با پايان معامله-بستن پوزيشن- سود برد

PPI
producer price Indices

شاخص های بهای توليد کننده

Premium

زيادتی قيمت يک سهام يا اوراق قرضه نسبت به قيمت اسمی آن

مبلغی که خريدار قرارداد اختيار معامله بايد به فروشنده قرارداد بپردازد

Price

قيمتی که در آن کالای پايه- که در بازار ارز اين کالا ارز است- خريد و فروش می شوند

Price Transparency

شفافيّت قيمت

زمانی که همه معامله گران از قيمت مطلع باشند و بتوانند بر اساس همان نرخ دست به خريد و فروش بزنند

Primary market

بازار اوليه،بازار دست اول-بازار فروش اوراق بهادار از سوی نشر دهنده.سرمايه گذار دراين بازار اوراق مذکور رايا با هدف نگهداری يا فروش به ديگر سرمايه گذاران در بازار ثانوی خريداری می کند

Prime Rate

اندازه بهره ممتاز-کمترين ميزان بهره:نرخ بهره وام های اعطايی بانک های تجاری به مشتريان بسيار معتبر مانند شرکت های بزرگ

Prime Rate US

نرخ بهره ممتاز-حداقل ميزان بهره

نرخ بهره وام های اعطايی بانک های تجاری امريکا به مشتريان بسيار معتبر خود مانند شرکت های بزرگ

Principal

صاحب اصلی

معامله گری که برای خودش و نه برای شخص- حقيقی يا حقوقی-ديگر اقدام به خريد يا فروش سهام می نمايد

Principal Value

مبلغ اصلی،ارزش اصلی

مبلغ اوليۀ سرمايه گذاری شده توسط مشتری

Private Capital Expenditure

هزينه سرمايۀ خصوصی

قيمت کالاهای سرمايه ای که خريداری شده يا انتظار می رود که خريداری شوند

Private Consumption  Germany  Euro zone

مصرف شخصی  هزينه های پرداختی خانوار برای کالا و خدمات

Producer & Import Prices-switzerland

شاخص بهاي واردات و مصرف کننده

Producer Price Index Input   UK

شاخص بهای توليد شامل بهای مواد اوليه و هزينه های جاری توليد که به طور ماهانه بررسی ميشود.از شاخص های اقتصادی انگليس است

Producer Price Index  Output   UK

شاخص بهای توليد که تغييرات قيمت کالاهارا بلافاصله پس از توليد به طور ماهانه بررسی می کند

productivity

قابليت توليد-ميزان توليد هر کارگر در مدت يک ساعت

Profit Taking

برداشتن سود-فروش يک دارايی وقتی که قيمت آن افزايش فوق العاده حاصل کند زيرا بهترين فرصت برای کسب سود است

PSNCR

Public Sector Net Cash Requirements

نقدينگی خالص جهت انجام خدمات دولتی ضروری برای عامه مردم

public finances  UK

ماليه عمومی- مقدار پول لازم جهت تامين مالی دولت در انگليس.رقم بالای آن نشان می دهد که دولت سال مالی خوبی نداشته و برای انجام برنامه هايش با کسر بودجه مواجه است و احتياج به تامين مالی دارد

Public Sector Net Borrowing  UK

ميزان وام های تازه ای که دولت انگليس برای موازنه کسری بودجه خود گرفته است

Purchasing Power Parity

برابری قوه خريد،نرخ نسبی مبادله

تئوريی که بر اساس آن در طولانی مدت قيمت کالاها و خدمات يکسان در کشورهای مختلف برابر می شود.اين تئوری بر اساس اين عقيده است که می توان نرخ بهره را به نحوی تنظيم کرد که امکان معاملات ارزی به سود از ميان برود و در نتيجه تغييری در قيمت کالاها در کشورهای مختلف ايجاد نگردد

Put Call Parity

تعادل بين قيمت اختيار خريد و قيمت اختيار فروش-رابطه تعادلی بين قيمت اختيار خريد و قيمت اختيار فروش در شرايطی که هر دو دارای قيمت توافقی يکسان و تاريخ سررسيد مشابهی باشند.در اين صورت با داشتن قيمت يکی قيمت ديگری به دست می آيد

Put Option

اختيار فروش - حق فروش ارز،سهام يا اوراق بهادار به قيمت مورد قبول ظرف مدت تعيين شده از قبل - اختيار فروش قراردادی است كه به موجب آن دارنده اختيار می تواند در تاريخ مشخصی از آينده -تاريخ سررسيد يا انقضاء- دارايی خاصی را با قيمت توافقی -قيمتی كه هنگام عقد قرارداد تعيين می شود-بفروشد. دارنده اختيار اين حق را دارد كه از اختيار خود استفاده كند يا نكند