logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

فرهنگ لغات تخصصی بازار ارز حرف T

فرهنگ لغات تخصصی بازار ارز حرف T
فرهنگ لغات تخصصی بازار ارز حرف T

  حرف T   T Bill اسناد خزانه Take Profit Order حدسود-دستوری از طرف معامله گر برای پايان دادن به معامله در نرخی معين به منظور کسب سود .برای مثال اگر شمايک معامله خريدجفت ارزی داريد و پيش بينی می کنيد که قيمت تا ميزان مشخصی بالا خواهد رفت ولی مطمئن نيستيد که پس از […]

 

forex glossary
حرف T
 
T Bill

اسناد خزانه

Take Profit Order

حدسود-دستوری از طرف معامله گر برای پايان دادن به معامله در نرخی معين به منظور کسب سود .برای مثال اگر شمايک معامله خريدجفت ارزی داريد و پيش بينی می کنيد که قيمت تا ميزان مشخصی بالا خواهد رفت ولی مطمئن نيستيد که پس از آن قيمت باز صعود خواهد کرد يا خير و احتمال کاهش قيمت را در آن نقطه می دهيد با صدور دستور بستن معامله در آن نرخ،سود خود رابر اساس پيش بينی خود تضمين می کنيد و جلوی ضرر احتمالی را می گيريد.با صدور اين دستور معامله خود بخود در حد تعيين شده بسته می شود.

Takeover

بدست آوردن مالکيت يک شرکت يادردست گرفتن کنترل و اداره آن از طريق خريد 51 درصداز سهام رأی دار آن

پيشتهاد علنی خريد-وقتی شرکتی بخواهد با خريد 51 درصداز سهام رأی دار يک شرکت ديگر،که معمولآشرکت کوچکتری است،کنترل شرکت مزبور را دردست بگيرد

TD

بانک تورنتو دومينون-يکي از پنج بانک بزرگ کانادا که از لحاظ دارايي و تبديل به سرمايه بازار دومين بانک بزرگ کاناداست و شعبه مرکزيش در تورنتو است

TD Securities

بانک تی دی سکيوريتيز-از شعب بانک تورنتو دومينيون کانادا

Technical tahlil

تحليل تکنيکال-تلاش براي پيش بيني قيمت ها از طريق تحليل اطلاعات بازار ، اطلاعاتي از قبيل سابقه روند قيمت ها،ميانگين ها،حجم معاملات،بهره اوليه و غيره

Technical Correction

اصلاح تکنيکی

تعديل قيمتی که بر اساس فاکتور های تکنيکال مانند حجم معامله و نمودارها صورت می گيرد نه بر اساس صعودی يا نزولی بودن بازار

Terms of Trade

رابطه مبادله-نسبت ميان شاخص قيمت هاي صادرات به شاخص قيمت هاي واردات

Terms of Trade Index - New Zealand

رابطه مبادله-نسبت ميان شاخص قيمتهای صادرات به شاخص قيمت های واردات.رقم بالای اين مقدار نشان دهنده اين است که ارزش صادرات نيوزلند بيش از واردات آن است و اقتصاد وضعيت خوبی دارد وبرعکس

Tertiary Industry Index - Japan

شاخص توليد بخش خدمات ژاپن

Theta

تت-نسبتی است که ارتباط ميان قيمت آپشن و تاريخ انقضاء آن را نشان می دهد.هرچه فاصله زمانی تا انقضاء قرارداد آپشن بيشتر باشد،تاثير زمان بر قيمت کمتر است

Thin Market

بازاری که میزان خرید و فروش و نقدینگی در آن کم و فاصله میان هزینه برای خرید وفروش زیاد است

Think Tank

ثينک تنک واژه ای که معنای لغوی آن مخزن انديشه می باشد و به موسسه يا سازمانی تحقيقاتی گفته می شود که تخصصش حل مسايل پيچيده يا پيش بينی پيشرفتهای آينده در زمينه های سياسی،نظامی يا اجتماعی است و به همين منظور به استخدام ارگانهای ذيربط در می آيد

TIBOR

Tokyo Inter-bank Offered Rate

نرخ بهره بين بانکی توکيو

TIC Treasury International Capital

سرمايه بين المللی خزانه داری امريکا

مجموعه داده های خزانه داری که جريان ورود و خروج سرمايه های مالی به ايالات متحده امريکا را مشخص می کند.اين سرمايه ها شامل اوراق بهادار خزانه داری واوراق قرضه و سهام شرکت های بزرگ می باشد

Tick

حداقل تغيير قيمت ممکنه،چه افزايش و چه کاهش

TIFFE

tokyo International Financial Futures Exchange

بورس بين المللی معاملات آتی مالی توکيو

Tight Money

مضيقه پولی گاهی اوقات سياست پولی کشور تصميم ميگيرد با افزايش نرخ بهره عرضه اعتبار را محدود کند.در اين مواقع کمبود اعتبار يا مضيقه پولی ايجاد می شود

پول گران پول دارای نرخ بهره بالا که قرض کردن آن گران تمام می شود

Time Deposit

حساب پس انداز مدت دار-حساب پس اندازی که نزد يک مؤسسه مالی که معمولآ بانک ها هستند برای مدت مشخصی نگهداری می شودو قبل از آن صاحب حساب حق برداشت ندارد يا حساب پس اندازی که صاحب آن فقط با درخواست رسمی قبلی می تواند از آن برداشت کند.به اين نوع سپرده گذاری بهره تعلق می گيرد

timing the market

معامله بر اساس تشخيص روند بازار-کوشش برای پيش بينی روند بازار و سرمايه گذاری براساس پيش بينی های مذکور. اين پيش بينی ها معمولآ از طريق بررسی حجم معاملات، شاخص های اقتصادی و آخرين قيمت هاصورت می گيرد

Today / Tomorrow

خرید یک ارز برای فروش آن در یک روز مشخص و یا برعکس

Tom next - Tomorrow Next

عقد همزمان دو قرارداد ارزی،يکی قرارداد خريد ارز برای تحويل در روز بعد و ديگری قرارداد فروش همان ارزدر روز پس از تحويل

Tomorrow Next - Tom/Next

خرید و فروش همزمان یک جفت ارزی برای تحويل در روز بعد

TP

حدسود-دستوری از طرف معامله گر برای پايان دادن به معامله در نرخی معين به منظور کسب سود .برای مثال اگر شمايک معامله خريدجفت ارزی داريد و پيش بينی می کنيد که قيمت تا ميزان مشخصی بالا خواهد رفت ولی مطمئن نيستيد که پس از آن قيمت باز صعود خواهد کرد يا خير و احتمال کاهش قيمت را در آن نقطه می دهيد با صدور دستور بستن معامله در آن نرخ،سود خود رابر اساس پيش بينی خود تضمين می کنيد و جلوی ضرر احتمالی را می گيريد.با صدور اين دستور معامله خود بخود در حد تعيين شده بسته می شود.

Tradable amount

کمترين مقدار پولی که می توان با آن معامله کرد

Trade Date

تاريخ معامله-تاريخی که در آن معامله انجام می شود

Trading day

روز تجاری-در اصطلاح تجاری به محدوده زمانيی اطلاق می شود که درطی آن بازار سهام مشخصی باز است.برای مثال روزتجاری بازار سهام نيويورک از سال 2006 تاکنون از ساعت 9:30صبح الی چهار بعد از ظهر است.در پايان روز تجاری همه معاملات تا روز تجاری بعد تعطيل میشوند.به غير از تعطيلات آخر هفته موقعيت های خاص ديگری نيز هستند که منجر به کوتاه تر شدن روز تجاری يا تعطيل شدن آن می گردند

Trading Range

دامنه معامله-فاصله بين بالاترين و پايين ترين قيمت معامله شده در يک دوره زمانی که در آن نوسانات قيمت صورت می گيرد

Trading Volume

حجم معامله-تعداد برگه های سهم،اوراق قرضه يا قراردادهای معامله شده در کل بازار بورس يا برای يک سهام معين

Tranche

حصه،سهم،قسمت-بخشی از يک دارايی که در زمان ديگر و احتمالآ با قيمتی ديگر وارد بازار شود

Transaction

معامله،دادوستد-خريد يا فروش اوراق بهادار با استفاده از اجراي دستور خريد يا فروش در بازار

Transaction Cost:

هزينه معامله-هزينه خريد يا فروش اسناد مالي

Transaction Date

تاريخ معامله-تاريخی که در آن معامله انجام می شود

Transaction Exposure

سود یا ضررحاصل از معاملات ارز و تبادلات ارزی

Trend Lines

خط روند-خطی که چندين نقطه اوج يا حضيض رادر يک روند به هم وصل می کند و می توانددر يک روند صعودی به عنوان سطح حمايت و در يک روند نزولی به عنوان سطح مقاومت عمل کند

Triple Top

اوج سه گانه-الگويی که در آن نرخ جفت ارزی سه بار به يک قيمت مشخص می رسد ولی نميتواند از آن عبور کند.اوج سه گانه نشان دهنده يک سطح مقاومت مستحکم است

Trust bank

بانک تراست-از بانک های ژاپن که همه خدمات بانک های تجاری،بانک های سپرده گذاری و شرکت های تراست را ارائه می دهند

Truth in Lending

قانون جامع وام-از قوانين بانک فدرال که بانک های وام دهنده را ملزم می سازد به صورت کتبی شرايط وام مانند درصد بهره سالانه و ساير مواردرا به طور کامل ثبت نمايد

Turnover

حجم معاملات-حجم کل معاملات انجام شده در يک بازه زمانی معين

Two way market

قيمت های دو طرفه- يکی از مقررات بازار بورس نزدک که بر طبق آن بايد تمام بازارسازان برای سهام هايی که عرضه می کنند هم نرخ فروش و هم نرخ خريد ارائه دهند ومعاملات را بر اساس همان نرخ ها برای مشتريان انجام دهند

Two Way Price

نرخ توامان ارز-نرخ بازار ارز که هم قيمت خريد را در اختيار مشتری می گذارد و هم قيمت فروش را

Two way quotation

نرخ گذاری توامان ارز- هنگامی که يک کارگزار هم نرخ خريد وهم نرخ فروش معاملات تبادل ارز را به طور همزمان اعلام کند. در اين نرخ گذاری عدد سمت چپ نرخ فروش و عدد سمت راست نرخ خريد است

Two Way Quote

نرخ گذاری توامان- از انواع نرخ گذاری که در آن کارگزار هم نرخ خريداوراق بهادار و هم نرخ فروش آنرااعلام می کند.به اين ترتيب معامله گران از نرخ جاری خريد و فروش آگاهی داشته و می توانند هريک از دو معامله خريد يا فروش را که مايلند انجام دهند

در اين نوع نرخ گذاری نرخ سمت چپ نرخ فروش و نرخ سمت راست نرخ خريد می باشد مثلآ اگر نرخ گذاری توامان سهامی عبارت باشد از 53.30/52.50 دراين صورت مشتری می تواند سهام مذکور را به قيمت 52.50 بفروشد يا به 53.30 بخرد

forex glossary
T-Bill:

Treasury Bill.

Take Profit Order:

An order used by currency traders specifying the exact rate or number of pips from the current price point where to close out their current position for a profit. The rate deemed to be the level where the trader wants to take a profit is sometimes referred to as the "take-profit point". As the name suggests, take-profit orders are used to lock in profits in the event the rate moves in a favorable direction. For example, if you are long a currency pair position and believe the price will rise to a certain level, but are unsure what it will do beyond that level, placing a take-profit order at that point will automatically close out your position allowing you to lock in profit.

Takeover:

Assumption of control of another (usually smaller) firm through purchase of 51 percent or more of its voting shares or stock.

TD:

The Toronto-Dominion Bank (TD) (TSX: TD NYSE: TD TYO: 8640 ) is a bank headquartered in Toronto, Ontario. It is one of Canada's Big Five banks, being the second largest bank in the country by assets and market capitalization

TD Securities:

A unit of Toronto- Dominion Bank

Technical tahlil:

An effort to forecast prices by analyzing market data, i.e. historical price trends and averages, volumes, open interest, etc.

Technical Correction:

An adjustment to price not based on market sentiment but technical factors such as volume and charting.

Terms of Trade:

The ratio between export and import price indices.

Terms of Trade Index - New Zealand:

Measures how favorable New Zealand 's terms of trade are. The terms of trade figure is calculated as the ratio of an export to the price of an import, per commodity. A higher value is generally bullish for the New Zealand economy, signifying that the products New Zealand exports are worth more than the products it imports. Stronger terms of trade can result from increased demand for New Zealand exports or increased demand for the New Zealand dollar, both of which are beneficial for the New Zealand economy. The figure can be important to market participants because New Zealand relies so highly on exports. The figure is reported in headlines as the percentage change in the index from the previous quarter. A positive change is viewed as favorable for the New Zealand economy, while a negative change is viewed as a bearish sign for the economy.

Tertiary Industry Index - Japan:

Evaluates the monthly change in output produced by Japan's service sector. Japan's economy is very export based, because this report excludes manufacturing and only measures service industries catering mainly to domestic needs, the Tertiary Industry Index is a key indicator of domestic activity. The index incorporates data from firms involved with wholesale and retail trade, financial services, health care, real estate, leisure, and utilities. The report excludes industrial manufacturing sectors that tend to be influenced by foreign demand. The tertiary industry index is posted monthly as a percentage change from the previous month's figure.

Theta:

A measure of the sensitivity of the price of an option to a change in its time to expiry.

Thin Market:

A market in which trading volume is low and in which consequently bid and ask quotes are wide and the liquidity of the instrument traded is low.

Think Tank:

a research institute or organization employed to solve complex problems or predict or plan future developments, as in military, political, or social areas.

TIBOR:

Tokyo Inter-bank Offered Rate.

TIC-Treasury International Capital:

These Treasury data track the flows of financial instruments into and out of the United States. Instruments tracked include Treasury securities, agency securities, corporate bonds, and corporate equities.

Tick:

The smallest possible change in a price, either up or down.

TIFFE:

Tokyo International Financial Futures Exchange.

Tight Money:

A condition where there is a shortage of credit as a result of monetary policy restricting the supply of credit normally through raising interest rates.

Time Deposit:

Savings account or CD held in a financial institution, usually a bank, for a fixed term or with the understanding that the customer can withdraw only by giving advanced notice.

timing the market:

Attempting to predict future market directions, usually by examining recent price and volume data or economic data, and investing based on those predictions. also called market timing.

Today/Tomorrow:

Simultaneous buying of a currency for delivery the following day and selling for the spot day, or vice versa. Also referred to as overnight.

Tom next - Tomorrow Next:

Simultaneous buying and selling of a currency for delivery the following day and selling for the next day or vice versa.

Tomorrow Next - Tom/Next:

Simultaneous buying and selling of a currency for delivery the following day.

TP:

A customer's instructions to buy or sell a currency pair which, when executed, will result in the reduction in the size of the existing position and show a profit on said position.

Tradable amount:

Smallest transaction size acceptable.

Trade Date:

The date on which a trade occurs.

Trading day:

In Business, the trading day is the time span that a particular stock exchange is open. For example, the New York Stock Exchange is, as of 2006, open from 09:30AM to 4:00PM. Trading days never take place on weekends. When a trading day ends, all share trading ends and is frozen in time until the next trading day begins. There are several other special circumstances which would lead to a shortened trading day, or no trading day at all.

Trading Range:

The spread between the high and low prices traded during a period of time.

Trading Volume:

The number of shares, bonds or contracts traded during a given period, for a security or an entire exchange. also called volume.

Tranche:

When some part of an issue comes to the market at a different time and possibly at a different price.

Transaction:

The buying or selling of securities resulting from the execution of an order.

Transaction Cost:

the cost of buying or selling a financial instrument.

Transaction Date:

The date on which a trade occurs.

Transaction Exposure:

Potential profit and loss generated by current foreign exchange transactions.

Trend Lines:

A line drawn that connects either a series of highs or lows in a trend. The trendline can represent either support as in an uptrend line or resistance as in a downtrend line.

Triple Top:

A pattern in which a currency has reached a price three times previously, yet has been unable to sustain movements beyond those three peaks. A triple top signifies a strong resistance level.

Trust bank:

Japanese bank that combines the functions of a commercial bank, depository institution, and a trust company.

Truth in Lending:

A federal law requiring lenders to fully disclose in writing the terms and conditions of a mortgage, including the annual percentage rate and other charges. Also known as Regulation Z.

Turnover:

The total volume of all executed transactions in a given time period. The trading volume of the market or of a particular security.

two-way market:

The Nasdaq requirement that market makers quote both a bid price and an ask price in every security in which they make a market, and that they execute orders at those prices. also called two-sided market.

Two-Way Price:

A quote in the foreign exchange market that indicates a bid and an offer.

Two-way quotation:

When a dealer quotes both buying and selling rates for forex transactions.

Two-Way Quote:

A type of quote that gives both the bid and the ask price of a security, informing would-be traders of the current price at which they could buy or sell the security. The two-way quote also shows the spread between the bid and the ask, giving traders an idea of the current liquidity in the security (a smaller spread indicates more liquidity).

This type of quote provides more information to users than a last-trade quote, which quotes only the price at which the security last traded.

An example of a two-way quote would be: Citigroup quote of $52.50/$53.30. This tells traders they can currently purchase Citigroup shares for $53.30 or sell them for $52.50. The spread between the bid and the ask is $0.80 ($53.30-$52.50).