fxf1com logo
liteforex

از بین بیش از 2000 مقاله فارکس و بورس جستجو کنید

fibo alpari eju excharge.ir

فرهنگ لغات تخصصی بازار ارز حرف W

forex glossary

 

حرف W

 

Wage drift

ما به التفاوت ميان پايه حقوق و درآمدواقعی.درآمد واقعی عبارت است از پايه حقوق به اضافۀ سايردرآمدها مانند اضافه کاری و پاداش

Warrant

حقي که يک شرکت به افراد ميدهدو به موجب آن فرد مي تواند تعداد معيني از سهام شرکت را با قيمت توافق شده در موعدي مقرر خريداري نمايد

Wash trade

یک معامله تنظيم شده به نحوی که در آن نه ضرری وجود دارد نه سودی

wda

برازش شده بر اساس روزهای کاری

Whipsaw

از دست دادن پول در بازار ناپایدار به خاطر خرید سهام قبل از کاهش قیمت و فروختن آن قبل از افزایش قیمت

Wholesale inventories

کالاهاي فروش نرفتهً بخش عمده فروشي

Wholesale Money

پول عمده-پول کلانی که از بانک ها و مؤسسات مالی قرض گرفته شود نه از سرمايه گذاران کوچک

Wholesale Price Index

شاخص بهای عمده فروشی- اين شاخص تغييرات حاصله در ميانگين قيمت ۴۳۵ نوع کالا راکه در سطح عمده فروشی معامله می شوندنشان می دهد

اين شاخص نخستين باردر سال ۱۹۰۲ منتشر شد و تا سال ۱۹۷۸ که جای خود را به « شاخص بهای توليد کننده داد » يکی از مهمترين شاخص های اقتصادی بشمار می رفت

Wire Transfer

انتقال وجوه به صورت الکترونيکی که معمولآ برای مبالغ کلان بکار می رود

Work Force

نيروی کار-تعداد کل افرادی که در يک کشور يا يک منطقه به کار اشتغال دارند يا در جستجوی کار هستند

Working day

روز کاری

World Bank

بانک جهانی

بانکی متشکل از کشور های عضو صندوق بين المللی پول که هدفش کمک به توسعه و عمران اين کشورها می باشد و اين کار را بااعطای وام به آنها انجام می دهد

Write Down

کاهش ارزش دفتری-پايين آوردن ارزش دفتری يک دارايی

Writer

فروشنده قرارداد اختيار معامله

WTO

World Trade Organization

سازمان تجارت جهانی