logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

بررسی تأثیر فعالیت‌های بانکی و بورس

بررسی تأثیر فعالیت‌های بانکی و بورس
بررسی تأثیر فعالیت‌های بانکی و بورس

    هر چند درآمد نتیجه ها از فروش نفت نپخته بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت را به خویش اختصاص داده‌­است , مالیات هم قسمتی از هزینه های را تأمین می کند و میزان این سهم از درآمد تحت عنوان یکی موضوعات اقتصادی قابل ‌بحث است . مطابق ادبیات جان دار سیستم مالی کشورها اعم […]

بررسی تأثیر فعالیت‌های بانکی و بورس     هر چند درآمد نتیجه ها از فروش نفت نپخته بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت را به خویش اختصاص داده‌­است , مالیات هم قسمتی از هزینه های را تأمین می کند و میزان این سهم از درآمد تحت عنوان یکی موضوعات اقتصادی قابل ‌بحث است . مطابق ادبیات جان دار سیستم مالی کشورها اعم از دست اندرکاران تأثیرگذار بر رویش اقتصادی به حساب می‌آید , از این رو آشنایی چگونگی رابطه ها تجربی دربین بخش مالی و درآمدهای مالیاتی دارای اهمیت بوده و میتواند مسئولین اقتصادی را در سیاست‌‌گذاری و به وقوع پیوستن هدف ها رویش اقتصادی همراه با کاهش مصرف نفت کمک کند . انگیزه این مطالعه بررسی اثر فعالیت‌های بانکی و بورس بر درآمدهای مالیاتی در جمهوری اسلامی ایران است . در این مسیر با استعمال از طریق خویش توضیح با وقفه‌­های گسترده و بهره­‌گیری از جور مطالعه روشیزا تاها و همیاران , فعالیت‌های بانکی و بورس بر درآمدهای مالیاتی در زمان هنگامی 1392 - 1379 به طور داده­‌های فصلی برآورد شده‌است . نتیجه ها به دست آمده از تقریب جور , حاکی از تأثیرات متعدد فعالیت‌های بانکی و بورس بر درآمدهای مالیاتی است . به طوری­ که بخش­‌هایی از فعالیت­‌های بانکی و بورس که به صورت بدون واسطه در مالیات‌دهی شرکت کردن می‌­کنند بر درآمدهای­‌ مالیاتی اثر مثبت و معنی‌­داری دارا‌هستند .     بررسی تأثیر فعالیت‌های بانکی و بورس     در این سمت با به کارگیری از طریق خویش توضیح با وقفه های گسترده و منفعت گیری از جور مطالعه روشیزا تاها و همیاران , کار های بانکی و بورس بر درآمدهای مالیاتی در زمان هنگامی ١٣٩٢ - ١٣٧٩ به طور داده های فصلی برآورد شده‌است . پترسکو٣ ( ٢٠١١ ) , در مطالعه خویش به مراد امتحان ارتباط کیفیت بخش مالی و گونه های گوناگون درآمدهای مالیاتی از داده های پانلی مرتبط با ٧٢ مملکت به زمان ١٤ سال استعمال کرده و مالیات بر درآمد را تحت عنوان سهمی از ساخت ناخالص داخلی در لحاظ گرفته است . با ثابت و نظریه پردازی ارتباط در بین بانک و درآمدهای مالیاتی , در غایت با تست تجربی آن , با به کار گیری از داده های پانل در ١١٦ مملکت در زمان ٢٠٠٨ - ١٩٩٠ شواهد تجربی سازگار با این ایده است که بانک ها تحت عنوان بخش مالیات دهنده در سرویس گسترش اقتصادی است و عمل های بانکی برای گردآوری 1 Cooray 2 Mankiw–Romer–Weil 3 Petrescu 4 Ujunwa et al . همانگونه که در بخش ادبیات مورد اشاره شد , از نظر تئوریک توقع بر این است که بسط عمل های بانکی و بورس , درآمدهای مالیاتی در حالتی‌که سیستم مالی بتواند به وظیفه های کلیدی خویش درباره‌ی کاهش مخارج آگهی , تسهیل مبادلات و بررسی با جزییات بیشتر هزینه ها فعالیت کند سبب به ارتقاء درآمدهای مالیاتی تحت عنوان درصدی از ایجاد ناخالص داخلی خواهد شد .