logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

پیش‌بینی روند قیمت سهام در بورس ایران

پیش‌بینی روند قیمت سهام در بورس ایران
پیش‌بینی روند قیمت سهام در بورس ایران

  اخلاق و رفتار سهام و پروسه تغییرات آن یک کدام از پیچیده ترین مکانیزم‌هایی است که همواره مورد اعتنا پژوهشگران هست . بورس پایین تاثیر دست اندرکاران متعدد بیرونی و درونی قراردارد . کارداران تاثیرگذار بیرونی نظیر دست اندرکاران سیاسی و اجتماعی امکان اندازه‌گیری ندارند , به همین دلیل برای پیش‌بینی مراحل بورس , […]

پیش‌بینی روند قیمت سهام در بورس ایران   اخلاق و رفتار سهام و پروسه تغییرات آن یک کدام از پیچیده ترین مکانیزم‌هایی است که همواره مورد اعتنا پژوهشگران هست . بورس پایین تاثیر دست اندرکاران متعدد بیرونی و درونی قراردارد . کارداران تاثیرگذار بیرونی نظیر دست اندرکاران سیاسی و اجتماعی امکان اندازه‌گیری ندارند , به همین دلیل برای پیش‌بینی مراحل بورس , می بایست بر روی تاثیر دست اندرکاران درونی تمرکز نمود . در‌این پژوهش سیستم ترکیبی بر اساس شبکه‌های بیزین و جور نهفته مارکوف , جهت پیش‌بینی فرآیند روزمره بورس کشور‌ایران توصیه شده‌است .     پیش‌بینی روند قیمت سهام در بورس ایران     برای سهام هر کمپانی , 6 شاخص بورس ورقه ها بهادار تهران که دارنده بالاترین ضریب هم بستگی می باشند و 22 اندیکاتور تکنیکی تحت عنوان متغیرهای محل ورود در فاز پیش‌پردازش به کارگیری میگردند . از شبکه‌های بیزین جهت معین نمودن ارتباط ها در میان متغیرها و از جداول احتمال شرطی آن برای بررسی تاثیر هر متغیر در پیش‌بینی به کار گیری می شود . در غایت از دسته پنهان مارکوف برای پیش‌بینی پروسه بازار در گروه های استخراج شده از کانال بیزین , به کارگیری می شود . دسته پیشنهادی بر روی سهام چهار کمپانی داخلی به اسم فولاد مبارکه اصفهان , کشور ایران اتومبیل , بانک ملت و جمهوری اسلامی ایران دارو مورد بررسی قرار گرفته است . معیارهای نظارت در سیستم پیشنهادی , سعی بالای این روش را نشان میدهند . بالاترین درصد صدق سیستم پیشنهادی 85 . 25 و میانگین درصد صدق آن 83 . 26 میباشد .