logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

رندی ﻣﮏ لین معامله گر بازارهای مالی

رندی ﻣﮏ لین معامله گر بازارهای مالی
رندی ﻣﮏ لین معامله گر بازارهای مالی

  رندی ﻣﮏ لین داد و ستد گر بازارهای مالی رﻧﺪی ﻣﮏ لین ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮی رﺍ با ﺷﺮوع ﺑﺎزﺍر ﺍرز در ده سال 70 آﻏﺎر ﮐﺮد و کسی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺍنست در ﺳﺎل ﺍول ﻣﻌﺎﻣﻠه ﮔﺮی ﯾﮏ ﺣﺴﺎب 2000 دﻻری رﺍ ﺑﻪ 70/000 دﻻر ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ دهد . رﻧﺪی ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت 20 ﺳﺎل ﺣﻔﻆ ﺳﻮد […]

رندی ﻣﮏ لین معامله گر بازارهای مالی   رندی ﻣﮏ لین داد و ستد گر بازارهای مالی رﻧﺪی ﻣﮏ لین ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮی رﺍ با ﺷﺮوع ﺑﺎزﺍر ﺍرز در ده سال 70 آﻏﺎر ﮐﺮد و کسی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺍنست در ﺳﺎل ﺍول ﻣﻌﺎﻣﻠه ﮔﺮی ﯾﮏ ﺣﺴﺎب 2000 دﻻری رﺍ ﺑﻪ 70/000 دﻻر ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ دهد . رﻧﺪی ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت 20 ﺳﺎل ﺣﻔﻆ ﺳﻮد ﮐﻨﺪ و ﺍز ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮ در ﺣﻔﻆ ﺳﻮد ﭘﺎﯾﺪﺍری ﻓﻮق ﺍﻟﻌﺎدﻩ ﺍی دﺍﺷته ﺍﺳﺖ . ﺍو در ﻣﺪت 20 ﺳﺎل ﻣﻌﺎﻣله ﮔﺮی خویش 18 ﺳﺎل ﺳﻮد آوری دﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ !! رﻧﺪی ﻣﻌﺘﻘﺪ است ﮐﻪ هر ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎرﺍر ﺍرز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻣﻌﺎﻣله ﮔﺮی در آﻥ نیز ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺍوﻥ در ده سال 70 ﺣﺮﮐﺖ های ﻧﺮخ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﭘﺲ ﺍز ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺳﺖ , ﻣﻮج ﺳﻮﺍری ﮐﺮد . ﺍو همﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ است در ده سال هفتاد میلادی 90 درﺻﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮد و 10 درﺻﺪ ﻣﻌﺎﻣله گری وﻟﯽ ﺍﮐﻨﻮﻥ 25 درﺻﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و 75 درﺻﺪ ﺍﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ در دورﻩ ﺣﺎﺿﺮ زﻣﺎﻥ ﺑﻨﺪی ﺑﺮﺍی ورود و ﺧﺮوج ﺧﯿﻠﯽ ﺍز ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردﺍر ﺷﺪﻩ . ﺑﻪ گفته ﻣﮏ لین ﺍو هیچ وقت ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮدﻥ در ﮐﻒ ها و ﺳﻘﻒ ﻫﺎ ﻧﺒﻮدﻩ و معتقده ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮدﻥ در ﺍﯾﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ رو ﺑﺮﺍی ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻌﻄﻞ ﮐﻨد ‏ ( ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﮏ و دودﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺍدﺍﻣﻪ روﻧﺪ وﺟﻮد دﺍرﻩ ) ﺑﻠﮑﻪ ﺍوﻥ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯿﻤاند ﺗﺎ روﻧﺪ ﺧﻮدﺵ رو ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺧﻮدﺵ رو ﺑﻪ خرید و فروش ﮔﺮ با مسئولیت ﮐﻨد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺍز ﻧﻈﺮ ﻣﮏ لین شایسته ترین و ﺳﺎدﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻥ ﺑﺮﺍی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ روﻧﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ و انتهای آﻥ . ﺍز ﻧﻈﺮ ﻣﮏ لین ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻄﻮح ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در دورﻩ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎزﺍر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دورﻩ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻮد آور ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮﺍ ﺗﻌﺪﺍد ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی نادرست ﺍز ﺗﻌﺪﺍد ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎی صحیح ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ   رندی ﻣﮏ لین معامله گر بازارهای مالی   ﻣﮏ لین دﻻﯾﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮدﺵ رو ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎﻥ ﻣﯿﮑﻨﻪ : 1 - سیستم معاملاتی : ﺍﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﻮﻩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮدﺵ . ﺷﯿﻮﻩ ای ﮐﻪ ﺑﺘﻮاند ﺣﺎﻟﺖ و ﯾﺎ نیازهای ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺍﻧﯽ ﺍوﻥ را رو ﺑﺮ آوردﻩ ﮐﻨد . 2 - ﻣﺪرﯾﺖ رﯾﺴﮏ : در ﺍﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﮏ لین هیچ وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍر ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ رﯾﺴﮏ ﻧﮑﺮدﻩ و ﺑﺮﺍی ﺍرﺿﺎی ﻧﯿﺎز ﺧﻮدش ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﮐﺮدﻥ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮﺍردی ﮐﻪ در دورﻩ ﺳﻮد آوری و ﺍﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻔﺲ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدﻩ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﯾﺴﮏ ﮐﺮدﻩ و در دورﻩ ﻫﺎی ﺿﺮر دﻩ ﺑﺸﺪت کاهشﺣﺠﻢ رو در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮدش ﻗﺮﺍر دﺍدﻩ . ﻣﮏ لین ﺑﻪ ﺧﻮدﺵ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ روﻧﺪ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﺮدﻩ و ﺍز ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺍﻓﺰﺍیش و کاهش ﺣﺠﻢ در ﻓﺮﺍز و ﻓﺮود ﻫﺎی روﻧﺪ ﺧﻮدش ﺍﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯿﮑﺮدﻩ . 3 - حد ضرروزیان : ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی ﺍر ﭘﯿﺶ روی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺿﺮر دﻩ ﮐﻪ در ﺍﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ نیز ﻣﻌﺘﻘﺪﻩ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺿﺮر آبادی ﺍﺟﺎزﻩ ﭘﯿﺶ روی داده ﺑﺸﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺣﯿﻦ و ﺑﻌﺪ ﺍز آﻥ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮد . 4 - مکتوب کردن معاملات : ﺛﺒﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮ روی ﮐﺎرت ﺑﺮگ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ آنان ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺍز ﺗﮑﺮﺍر ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺍز دﯾﮕﺮ دﻻﯾﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺶ ﻣﯿﺪوﻧﻪ ﺟﻨﺎب ﻣﮏ لین ﯾﮏ داد و ستد ﮔﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑالی ﺑﻮدﻩ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎدی رو ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯽ در ﻧﻈﺮ میگرفته است .