logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

نحوه رسم خط روند

نحوه رسم خط روند
نحوه رسم خط روند

رسم خط روند یکی از ساده ترین و در عین حال ارزشمندترین ابزار چارتیست ها رسم خط روند می باشد ، زمانیکه شما روندی را شناسایی می کنید مرحله بعدیاین است که خط روند آن را رسم کنید. دو نوع خط روند داریم: خط روند صعودی (در هنگام صعود قیمت نقش حمایتی دارد) خط روند نزولی […]

رسم خط روند

رسم خط روند
یکی از ساده ترین و در عین حال ارزشمندترین ابزار چارتیست ها رسم خط روند می باشد ، زمانیکه شما روندی را شناسایی می کنید مرحله بعدیاین است که خط روند آن را رسم کنید. دو نوع خط روند داریم: خط روند صعودی (در هنگام صعود قیمت نقش حمایتی دارد) خط روند نزولی (در هنگام افت قیمت نقش مقاومتی را دارد) رسم خط روند صعودی : برای کشیدن خط روند صعودی در یک روند صعودی حداقل به دو موج نزوی که انتهای آن ها را به هم وصل کنیم نیاز دارد رسم خط روند نمودار هفتگی نیروترانس – دو فلشی که مشخص کرده ایم دو موج نزولی در روند صعودی است که انتهای آنها را به هم وصل کردیم تا خط روند صعودی بدست آید . دایره ای که مشخص کردیم نقطه دیگری را نشان می دهد که خط روند از قیمت حمایت کرده و لمس این نقطه هم به اعتبار خط روند افزوده است. گاهی اوقات قبل از نقطه اول از خط روند صعودی ، حرکت قیمت خنثی است نمودار روزانه توکافولاد، خط روند صعودی به حداقل دو نقطه احتیاج دارد
کشیدن خط روند نزولی:
برای رسم خط روند نزولی احتیاج است که انتهای دو موج صعودی را به هم وصل کنیم