این ۱۳ نفر

این ۱۳ نفر این۱۳ نفر دراصل بیست پیشنهاد از بیست خرید و فروش گر می…