بورس از صفر

فرض می کنیم که شما هیچ چیزی از بورس نمیدونید و برای اولین بار می…