آشنایی با CCI

آشنایی با اندیکاتور CCI  Commodity Channel Index                
کتاب ثروت ملل

فهرست مطالب کتاب یکم :   علل بهبود نیروی مولد کارگز و نظم و ترتیبی…