سه میمون پولساز

در کتاب “سرچشمه طلا – سه میمون پولساز” نوشته هوما ، نویسنده می گوید :…
پول عشق یا نفرت

پول، پول، پول … ما همیشه بیشتر از آنچه داشته ایم طلب می کنیم. ما…