محاسبه ناو سهم

از آن جا که تقریبا تمام دارایی های شرکت های سرمایه گذاری در اوراق بهادار…