پول عشق یا نفرت

پول، پول، پول … ما همیشه بیشتر از آنچه داشته ایم طلب می کنیم. ما…