ارزیابی رابطه بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی

ارزیابی رابطه بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی

 


محافظه کاری یکی خصوصیات کیفی گزارشگری مالی است , همینطور با اعتنا به این که رئیس به طور استراتژیک از روش محافظه کارانه کمتری به کار گیری می‌کند , این پژوهش به بررسی ارتباط دربین محافظه کاری منوط با ریسک ورشکستگی در موسسه ها پذیرفته شده بورس ورقه ها بهادار تهران می‌پردازد . برای محاسبه محافظه کاری منوط از نوع گونه گیولی و هاین مستعمل شده‌است . درین تحقیق تعداد ١٥٢ کمپانی پذیرفته شده در بورس اسناد بهادار تهران در زمان هنگامی ١٣٩٢ – ١٣٨٣ بررسی شده‌است . جهت امتحان فرضیه ها از دسته رگرسیون لجستیک مستعمل , یافته های پژوهش نشان میدهد که در بین محافظه کاری منوط با ریسک ورشکستگی ارتباط مثبت و معنادار موجود است از متغیرهای کنترلی هم , دربین اهرم مالی و مقدار کمپانی با ریسک ورشکستگی به ترتیب ارتباط مثبت و منفی معنادار موجود است .
دارد.

 

 

ارزیابی رابطه بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی

 

( کشور‌ایران قسمتی محافظه کاری یکی خصوصیات کیفی گزارشگری مالی است , همینطور با دقت به این‌که رئیس به طور استراتژیک از راه محافظه کارانه کمتری به کارگیری می‌نماید , این پژوهش به بررسی ارتباط در بین محافظه کاری منوط با ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اسناد بهادار تهران می پردازد . چهارچوب نظری انگیزه کلی این تحقیق بررسی ارتباط در بین محافظه کاری منوط با ریسک ورشکستگی در شرکت ها پذیرفته شده بورس ورقه ها بهادار تهران است . BRP it = β۰ + β۱ CCONSER it + β۲ LEV it + β۳ SIZE it + ε it متغیر نشانه اختصاری اثرات لبه ای آماره z مرحله معنیداری محافظه کاری CCONSER – 12/54 – 6/01 0/000 مقدار کمپانی SIZE – 1/58 – 4/94 0/000 اهرم مالی کمپانی LEV 5/76 3/71 0/000 پیش گویی خطی ( اثرات کناره ای ) – ۸/۴ مشاجره ونتیجه گیری کلی با دقت به تجزیه و چک فرضیه ها , سود گیری کلی تحقیق به شرح ذیل است : انگیزه از انجام این تحقیق بررسی ارتباط فی مابین محافظه کاری منوط با ریسک ورشکستگی در شرکت ها پذیرفته شده بورس سندها بهادار تهران است , شواهد راجع‌به این‌که محافظه کاری حسابداری سود را میکاهد از منطق اقتصادی دیرین برای محافظه کاری است , که در جواب به تقاضای ساخت شده بوسیله سرمایه گذاران است

    ارسال دیدگاه

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری با * مشخص شده است. *

    یک × چهار =