بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر فعالیت ها و کارکردهای بورس

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر فعالیت ها و کارکردهای بورس

 

مقاله ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺑﻮرس ورقه ها ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ . روش پژوهش از نقطه حیث انگیزه , کاربردی و از نقطه حیث ماهیت و روش , از طبقه پژوهش ها اتحاد میباشد . کار ها و کارکردهای بورس سندها بهادار تهران در‌این پژوهش بر اساس اساسنامه بورس ورقه ها بهادار , به سه مجموعه تقسیم شده‌است . ﻧﺨﺴﺖ , بخشید و ﺳﺘﺪ ﺳﻬﺎم و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم , دوم ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﺳﻮم ﺗﻬﯿﻪ , ﺟﻤﻊ آوری , ﭘﺮدازش و اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑ ط ﺑﻪ ﺳﻔﺎرشﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻣﻼت . ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ , ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺑﻮرس ورقه ها ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان را از اﺑﻌﺎد ﻓﻮق ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ . دادهﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۷۹ ﺗﺎ ۱۳۸۸ ﺑﻮرس ورقه ها ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ روﻧﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت از اﺑﻌﺎد ﻓﻮق ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺑﻮرس سندها ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ .

 

 

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر فعالیت ها و کارکردهای بورس

 

( جدول ٢ : مراحل تغییرات متغیرهای پژوهش در دوران سالهای ١٣٧٩ تا ١٣٨٨ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷ ۱۳۸۶ ۱۳۸۵ ۱۳۸۴ ۱۳۸۳ ۱۳۸۲ ۱۳۸۱ ۱۳۸۰ ۱۳۷۹ متغیر جداگانه ۱۴۵۷۹۶ ۱۳۳۰۵۷ ۱۱۱۸۲۴ ۱۱۱۸۲۴ ۱۰۳۳۳۱ ۷۳۶۰۶ ۲۶۸۹۴ ۱۸۴۰۱ ۱۴۱۵۵ ۱۴۱۵۵ حجم سپرده گذاری در موضوع فناوری داده ها ( میلیون ریال ) ۱۳۸۸ ۱۳۸۷ ۱۳۸۶ ۱۳۸۵ ۱۳۸۴ ۱۳۸۳ ۱۳۸۲ ۱۳۸۱ ۱۳۸۰ ۱۳۷۹ متغیرهای متعلق ۸۵۶۲۵ ۴۷۹۷۵ ۲۳۴۰۱ ۱۵۸۳۹ ۱۴۵۰۳ ۱۴۲۷۰ ۷۸۷۸ ۴۱۴۵ ۱۷۰۱ ۱۶۸۱ تعداد سهام و حق تقدم داد و ستد شده ( میلیون سهم ) ۱۸۴۱۷۰ ۱۳۷۴۵۵ ۷۳۲۰۱ ۵۶۲۰۱ ۵۶۵۲۹ ۱۰۴۲۰۲ ۶۶۸۶۹ ۲۲۷۷۶ ۷۸۳۰ ۹۱۷۶ بها سهام و حق تقدم داد و ستد شده ( میلیارد ریال ) ۶۵۱۴۲۸ ۴۴۸۹۵۵ ۴۶۲۱۰۵ ۳۹۵۰۲۸ ۳۲۵۷۲۸ ۳۸۷۵۴۷ ۳۰۹۶۹۵ ۱۱۷۷۷۲ ۸۱۶۸۱ ۶۲۴۸۶ قیمت بازار ( میلیارد ریال ) ۱۲۵۳۶ ۷۹۶۶ ۱۰۰۸۲ ۹۸۲۱ ۹۴۵۹ ۱۲۱۱۳ ۱۱۳۷۹ ۵۰۶۲ ۳۷۵۸ ۲۹۷۸ شاخص کل بورس ۳۰۳۰ ۱۸۷۳ ۱۰۹۵ ۹۸۷ ۱۱۹۶ ۱۵۷۰ ۸۶۸ ۳۵۹ ۳۱۵ ۳۴۲ تعداد کل خریداران ( هزار نفر ) ۳۰۳۰ ۱۸۷۳ ۲۱۰۷ ۱۸۶۶ ۲۱۱۵ ۲۳۴۰ ۱۲۶۳ ۸۱۲ ۶۱۶ ۷۰۷ تعداد دفعات داد و ستد ( هزار ) ۳۲۷ ۲۰۰ ۱۲۶ – – – – – – – حجم سپرده گذاری فرنگی ( میلیون سهم ) ۶۵۲ ۶۲۰ ۴۹۹ – – – – – – – قیمت سپرده گذاری فرنگی ( میلیارد ریال ) ۳۳۷ ۳۴۶ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۳۲ ۴۲۲ ۳۸۳ ۳۳۴ ۳۱۸ ۳۰۷ تعداد موسسات پذیرفته شده ۶۳ ۸۷ ۸۷ ۸۶ ۹۱ ۸۴ ۷۰ ۵۶ ۵۶ ۵۶ ۵۶ تعداد شرکتهای کارگزاری ۵۷۲ ۴۸۴ ۴۴۰ ۳۷۵ ۳۵۴ ۲۳۹ ۱۷۱ ۱۷۱ ۱۷۱ ۱۷۱ تعداد پایانه های معاملاتی کارگزاران ۱۰۷ ۹۸ ۸۳ ۸۳ ۷۷ ۵۶ ۲۳ ۱۷ ۱۴ ۱۴ تعداد نمایشگرهای پلاسما ۱۰۳ ۹۴ ۷۹ ۷۹ ۷۳ ۵۲ ۱۹ ۱۳ ۱۰ ۱۰ تعداد نمایشگرهای لمسی آگهی ۲۵ ۲۴ ۲۰ ۱۴ ۱۰ ۹ ۳ ۱ ۱ ۰ تعداد وبسایت های مربوط به بورس در‌این بخش , همینطور آن دست از شاخص های گونه مفهومی تحقیق که نشان دهنده کار ها و کارکردهای بورس سندها بهادار تهران می باشند ( تحت عنوان متغیر متعلق ) مقابل شاخص ( حجم سپرده گذاری هر ساله در مسئله فناوری داده ها در بورس اسناد بهادار تهران ( ( تحت عنوان متغیر جداگانه ) , مورد امتحان چک رگرسیون قرار گرفته است تا مشخص و معلوم شود که آیا شاخص ( حجم سپرده گذاری هر ساله در مورد فناوری داده ها در بورس ورقه ها بهادار تهران ( بر شاخص های بورس سندها بهادار تهران تأثیر معناداری داشته است یا این که خیر؟ محاسبات آماری این بخش از تحقیق با به کار گیری از اپلیکیشن آماری SPSS انجام / پذیرفته است

    ارسال دیدگاه

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری با * مشخص شده است. *

    7 + 12 =