نقش بازار سرمایه در توسعه مالکیت فکری

نقش بازار سرمایه در توسعه مالکیت فکری

 

 

 

ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ , ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی را ﻣﯽﺗﻮان ﻋﺮﺻﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان , اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان , ﻧﺨﺒﮕﺎن , ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻗﺸﺮ ﺧﺎﺻﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد و ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ﺿﺮورﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد . در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ , ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪرن , ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎص آنﻫﺎ از ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

 

 

نقش بازار سرمایه در توسعه مالکیت فکری

 

 

 

در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ , ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ۱۴۰۴ , ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در ﺑﻨﺪ د ﻣﺎده ۱۷ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ فهم و شعور اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی , اﻗﺪام ﺑﻪ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺎریﺳﺎزی اﯾﺪهﻫﺎی ﻓﮑﺮی در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ , ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .

 

 

نقش بازار سرمایه در توسعه مالکیت فکری

 

 

از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر اﯾﺠﺎد ﺑﻮرس اﯾﺪه ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎزی ﻣﯽﺷﻮد , ﻟﺬا در ﺳﺎل ۱۳۹۳ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﺑﻮرس ﻋﻬﺪهدار اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺷﺪ . ﻧﻘﺶ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ , از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ . ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﯽ , ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎص ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ . در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن ﺷﺪه اﺳﺖ , ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد , ﺿﻤﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ , ﻧﻘﺎط اﺑﻬﺎم و زواﯾﺎی ﭘﻨﻬﺎن آن روﺷﻦ ﮔﺮدد .

    ارسال دیدگاه

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری با * مشخص شده است. *

    شش + نوزده =