logo
ads
سفارش طراحی انواع اکسپرت و اندیکاتور
search

از بین هزاران مقاله ما جستجو کنید...

مجموعه آموزشی جامع فارکس

جلسه دوم – روانشناسی سرمایه گذاران در بازار سرمایه

جلسه دوم – روانشناسی سرمایه گذاران در بازار سرمایه
جلسه دوم – روانشناسی سرمایه گذاران در بازار سرمایه

بازار سرمایه، نمونه ای از جوامع انسانی به حساب می آید، بنابراین می توان برخی از مراحل معاملات خرید و فروش احساسی، تاثیر جو روانی بازار و پیروی محض از شایعات بازار را با مراحل تبدیل یك پدیده جدید به هنجار و پذیرش و پیروی عامه از آن در جامعه، به عنوان بخشی از رفتار […]

بازار سرمایه، نمونه ای از جوامع انسانی به حساب می آید، بنابراین u2می توان برخی از مراحل معاملات خرید و فروش احساسی، تاثیر جو روانی بازار و پیروی محض از شایعات بازار را با مراحل تبدیل یك پدیده جدید به هنجار و پذیرش و پیروی عامه از آن در جامعه،

به عنوان بخشی از رفتار انسانی مورد مقایسه و مطالعه قرار داد.

راجرز جامعه شناس آمریكایی در تحقیقات خود اعضای جامعه را در زمینه پذیرش تدریجی یك پدیده،

به پنج دسته، نوآورها inovators، زود پذیرها early adopters، اكثریت زود early majority، اكثریت دیرlate majority و دیر پذیرها یا عقب مانده ها laggards تقسیم می كند.

در این تقسیم بندی بیشترین تعداد شامل افراد اكثریت زود است.

در واقع بعد از شروع حركت هنجاری ابتدا، زود پذیرها و سپس اكثریت زود، «استراتژی اطمینان» را در پیش می گیرند

و برای عقب نماندن از پدیده ای كه می رود به زودی هنجار شود، پیروی می كنند.

در این الگو موتور حركت زود پذیرها هستند.

با نگاهی عمیق به بازار سرمایه و نحوه تصمیم گیری سرمایه گذاران در هنگام معامله می توان این الگو را مشاهده كرد.

سفته بازان در بازار سرمایه نقش زود پذیر ها را بازی می كنند، در واقع موتور حركت در بازار سرمایه آنان هستند.

سفته بازان پس از شناسایی صنایع پیشرو و یا بعضا با سفته بازی در سهام،

فعالیت خود را عملیاتی می نمایند و به دنبال آنان اكثریت زود اقدام به معامله سهام می كنند.

با گذشت تدریجی زمان و با تاخیر در چند نقطه در دامنه تغییرات حجم مبنا،

اكثریت دیر و سپس با تاخیر بعدی دیر پذیرها یا عقب مانده ها وارد معاملات می شوند.

عموما ورود دیر پذیرها و عقب مانده ها در بازار سرمایه هنگامی صورت می گیرد

كه نوآورها و زود پذیرها در حال خروج از بازار هستند و با كسب بازده مورد انتظار، ریسك را به تازه واردان منتقل می كنند.

در این شرایط نسبت قیمت به درآمد p/e سهام به مرور افزایش یافته و ریسك خرید و نگهداری سهام افزایش می یابد.

به طور مثال می توان به وضعیت سهام شركت های سیمانی در چند سال گذشته اشاره كرد.

بنابراین به نظر می رسد شخصیت سرمایه گذاران با انتخاب رویكرد و زمان ورود آنان در معاملات سهام رابطه مثبت داشته باشد.

بدین ترتیب سرمایه گذاران می توانند با درك مناسبی از شرایط جدید نسبت به افزایش قابلیت های خود بیفزایند و تصمیمات خود را مورد ارزیابی قرار دهند.

به طور كلی اتخاذ استراتژی سرمایه گذاری در بازار سهام،

با اهداف سه گانه كوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و میزان سهم هر یك از آنان در سبد سرمایه گذاری تبیین می شود و با شخصیت روانی سرمایه گذاران مرتبط است.

در یك الگوی تحلیلی، شخصیت سرمایه گذاران و رفتار آنان در بازار سرمایه را می توان با الگوی راجرز در زمینه دسته بندی افراد در مواجهه با تغییر ارزش ها مطابقت داد:

نوآورها:

نوآورها صنایع پیشرو را مورد شناسایی قرار می دهند.

این سرمایه گذاران، عموما سرمایه خود را به دو قسمت كوتاه مدت و میان مدت تقسیم می كنند

و برای آنان سرمایه گذاری بلند مدت جاذبه ای ندارد. سبد مالی آنان از ریسك و نیز بازدهی بالایی برخوردار است.

s3

زود پذیرها:

این افراد هنگامی كه پارادایم جاری در بازار سرمایه تغییر می كند و فرصت جدیدی برای بهره برداری به وجود می آید،

فعالانه بخش قابل توجهی از استراتژی را بر محوریت نوآورها استوار می سازند.

در نتیجه چیدمان سبد مالی آنان از ریسك و نیز بازدهی نسبتا بالایی برخوردار است.

اكثریت زود:

این دسته از سرمایه گذاران فرصت های جدید را شناسایی كرده و آن را در قواعد پارادایم جاری می پذیرند

و میزان سرمایه گذاری میان مدت بیشترین درصد را در سبد مالی آنان تشكیل می دهد.

سبد مالی آنان از بازدهی و نیز ریسك متوسطی برخوردار است.

▪اكثریت دیر:

این افراد حداقل درصد سرمایه را به سرمایه گذاری كوتاه مدت تخصیص می دهند،

استراتژی آنان فاقد برتری است و منجر به تحول اساسی در بازده مورد انتظار نمی شود

و سبد مالی آنان با حداقل ریسك و نیز بازدهی همراه است.

دیر پذیرها و عقب مانده ها:

این افراد استراتژی سبد سهام خود را براساس جو روانی بازار و با تاخیر زمانی تشكیل می دهند.

بنابراین سبد مالی آنان با بازدهی كم و ریسك بسیار تشكیل می شود.

این طبقه بندی به ما كمك می كند تا درك روشنی از سرمایه گذاری خود داشته باشیم

و چنانچه انتظارات خود را از حضور در این بازار، تحقق نیافته می بینیم

تغییرات لازم را برای دستیابی به نتایج مورد انتظار در رفتار سرمایه گذاری خود بدهیم.

بنابراین تعیین میزان هر یك از اهداف سه گانه سرمایه گذاری همیشه تابعی از ریسك و بازده است.

با توجه به اهمیت ریسك پذیری در بازار سرمایه، بدیهی است كه میزان موفقیت سرمایه گذاران

علاوه بر دانش و اطلاعات عمیق نسبت به بازار، تا حدود زیادی بستگی به خصوصیات شخصیتی سرمایه گذاران دارد.