بازارهای نوظهور

این کتاب به بررسی دقیق ارتباط بین نقدشوندگی بازار و عوامل تاثیرگذار بر آن نظیر…
اصل چهل و چهار

در این کتاب با کاربرد و محتویات اصل ۴۴ و هچنین سیاست های کلی اصل…