آخرين جزئيات راه‌اندازي بورس بين‌المللي كيش حكايت از آن داراست كه آيين‌نامه تاسيس و…