آشنایی با CCI

آشنایی با اندیکاتور CCI  Commodity Channel Index                
آشنایی با accelerator

آشنایی با accelerator این اندیکاتور شتاب افزایشی و شتاب کاهشی نیروی محرکه جاری را اندازه گیری میکند.…
آشنایی با Bollinger Band

تکنیک نوار های بولینگر توسط جان بولینگر طراحی و ارایه شده است تا نوسانات قیمت…