آخرين جزئيات راه‌اندازي بورس بين‌المللي كيش حكايت از آن دارد كه آيين‌نامه تاسيس و…