جرمی لایت , نائب رئیس اولیه حساب‌های استراتژیک ریپل در اتحادیه اروپا ;…