آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ arbitrage- به کسب سود از راه اختلاف قیمت در دو بازار مختلف آربیتراژ می‌گویند.…
ارزش در مخاطره

ارزش در مخاطره چرا ريسك در دو دهة اخير اهميت يافته است؟   ١. تبديل…