بورس از صفر

فرض می کنیم که شما هیچ چیزی از بورس نمیدونید و برای اولین بار می…
سه میمون پولساز

در کتاب “سرچشمه طلا – سه میمون پولساز” نوشته هوما ، نویسنده می گوید :…